Bane NOR innfører nye og spissede samfunnsansvarskrav i kontrakter

Som offentlig byggherre har Bane NOR et særlig ansvar for å utvikle en bærekraftig leverandørkjede og arbeide for en seriøs bygge- og anleggsbransje. Vi spisser nå våre krav til samfunnsansansvar i kontraktene og vil fremover ta en tydeligere rolle i arbeidet med bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping.

Illustrasjonsbilde fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. (Foto: Hilde Lillejord)

Bane NOR skal legge til rette for og bidra til at leverandørene utvikler miljøvennlige løsninger, tilbyr ryddige og seriøse forhold på arbeidsplassen for sine ansatte og innleide, utvikler fagkompetanse og sikrer fremtidig rekruttering til bransjen.  

At Bane NOR tar en tydeligere rolle betyr blant annet:

  • Vi tydeliggjør samfunnsansvarskrav i kontraktene og jobber systematisk med kontroll av etterlevelse bl.a. gjennom digitalisering av oppfølging, flere revisjoner og stedlige kontroller.
  • Vi ansvarliggjør leverandørene og deres underleverandører for å sikre seriøse arbeidsforhold og dokumentert etterlevelse av våre krav. Vi løfter eventuelle avvik raskt på ledelsesnivå.
  • Vi samarbeider med andre byggherrer, utveksler informasjon og deler erfaringer systematisk.

– Byggherrer og leverandører må stå sammen for å sikre ryddige og seriøse arbeidsforhold, høy faglig kompetanse og god rekruttering til bygge- og anleggsbransjen. Jeg ser frem til at Bane NOR nå spisser sine samfunnsansvarskrav og styrker kontraktsoppfølgingen, det gjør det lettere for oss å sikre etterlevelse hos leverandørene og konkurranse på like vilkår. Vi ser frem til et godt og bærekraftig samarbeid med alle våre leverandører, sier direktør for anskaffelser i Bane NOR, Cathrine Loennecken.

Å jobbe med bærekraftig leverandørutvikling er ikke en statisk øvelse. Bane NOR vil jobbe sammen med bransjen for kontinuerlig forbedring og vil spisse egne krav ytterligere som følge av endrede behov og endret teknologi.

Fremover vil alle nye kontrakter i Bane NOR inneholde et eget kapittel om samfunnsansvar. Kravene vil stå samlet.

Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter):

  • Pliktig medlemskap i StartBank. Medlemskap kan søkes her
  • Elektronisk kontroll i sanntid av HMS-kort på bygge- og anleggsplassen
  • Ledd underentreprenører (maks 2 ledd)
  • Krav om faglært bemanning (minimum 40 % faglærte)
  • Krav om lærlinger (minimum 7 % lærlinger)