Ytre miljø

Fagområdet Ytre miljø omfatter påvirkning på ytre miljø, klima og klimatilpasning.

Bane NORs arbeid med ytre miljø etter internkontrollforskriften har som formål å redusere skade og negativ påvirkning på det ytre miljø. Med "ytre miljø" menes i denne sammenheng utslipp og forurensning, forbruk og avfall, dyrepåkjørsler og dyrevelferd samt påvirkning på ikke-prissatte konsekvenser som kulturminner, naturressurser og naturmangfold.

Bane NOR skal bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom utvikling av miljøtilpassede og robuste jernbaneanlegg og langsiktig bedring av miljøkvaliteten.

Temaet klimatilpasning, som handler om å tilpasse bygninger og infrastruktur til framtidige klimaendringer og ekstremvær, sorterer også under tema ytre miljø.

Hovedprinsipper

Bane NORs innsats innen fagområdet setter fokus på:

  • etablering og formidling av en tydelig miljøprofil som sikrer miljøeffektiv jernbaneinfrastruktur, bygg og eiendom basert på kostnadseffektive miljøprogrammer
  • utvikling og prosjektering av ny infrastruktur og eiendom som sikrer kostnadseffektive miljøløsninger i nye og oppgraderte installasjoner
  • vidreutvikling av foretakets infrastruktur slik at den bedre står imot klimapåkjenninger og naturhendelser
  • gjennomføring av kostnadseffektive programmer for klimatilpasset infrastruktur og eiendom
  • måling og oppfølging av resultater og trender
  • rapportering og oppfølging av uønskede hendelser

Krav til leverandører

Bane NOR har høye ambisjoner innen miljø og klima. Vi stiller strenge miljøkrav til egen virksomhet og til våre leverandører. Vi forventer at våre samarbeidspartnere følger Bane NORs krav til miljø- og kvalitetsstyring, og at de bidrar med å utvikle og implementere framtidsrettede miljøløsninger.

Bane NOR forventer videre at aktører som arbeider på samme arbeidsplass deltar i felles internkontrollaktiviteter og signerer samordningsavtale jf. internkontrollforskriftens §6. Dette inkluderer å samarbeide om rutiner for å bedre miljøsikkerheten på Bane NORs anlegg og eiendommer.

Se høyremenyen for mer informasjon.

Deltagelse og forpliktelser

Bane NOR har forpliktet seg til bærekraftige anskaffelser gjennom deltagelse i ulike initiativ og nettverk innen ytre miljø, klima og bærekraft. Se høyremenyen for mer informasjon.

Kontakt

Bane NORs kontaktperson for ytre miljø og klimatilpasning er ansvarlig konsern Gry Dahl.