Nærmere informasjon om BN materiellkort og BN teknisk kontrollfrist

Hva er BN Mk (materiellkort):

BN Mk er et dokument som viser hvilken bruk som Bane NOR finner er tillatt med Bane NOR som ansvarlig jernbaneforetak for bruken.

BN Mk har begrenset gyldighet dersom dette følger av tillatelser fra SJT eller av andre grunner er begrenset i tid, f.eks. gjelder kun en prøvekjøring.

Hva er BN TKF (Teknisk kontrollfrist)?

Fornyet teknisk kontrollfrist er en bekreftelse på at Bane NOR finner det sannsynliggjort at materiellets tekniske tilstand er tilstrekkelig for å kunne brukes som beskrevet i BN Mk. Tilsvarende som EU-kontrollen for veikjøretøyer er dette en kontroll ved fornyelsestidspunktet.

Det er fremdeles entreprenøren/den som drifter materiellet som har ansvaret for at materiellet vedlikeholdes og kun brukes når det er i forsvarlig teknisk tilstand.

Kjøretøyene kan benyttes med Bane NOR som ansvarlig jernbaneforetak når:

Både BN Mk og BN TKF samtidig er gyldige og forutsatt at materiellet gjennom løpende vedlikeholds- og testopplegg sikres å ha tilstrekkelig teknisk tilstand.

Materiell som tidligere hadde JBV-vognkort eller JBV Brukstillatelse:

16. april 2013 ble tidligere JBV Brukstillatelse erstattet av JBV-vognkort.

1. januar 2017 ble tidligere JBV-vognkort erstattet av BN materiellkort.

For skinnegående materiell som tidligere har hatt JBV-vognkort/JBV Brukstillatelse må det søkes om BN materiellkort dersom disse fremdeles skal brukes med Bane NOR som ansvarlig jernbaneforetak.  Kjøretøy med JBV-vognkort med begrenset gyldighet eller JBV TKF med begrenset gyldighet kan benyttes med allerede mottatt JBV-vognkort inntil utløpsdato.

JBV-vognkort og JBV Brukstillatelse med begrenset gyldighet, samt JBV-vognkort med tidsbegrenset JBV TKF blir fornyet til BN materiellkort når det søkes om forlenget teknisk kontrollfrist i henhold til standard rutine.

Hvorfor har Bane NOR ordningen med BN materiellkort?

BN materiellkort dokumenterer at materiellet er registrert i Bane NORs materiellregister. Bane NOR bruker registeret for å føre oppsyn med teknisk standard / vedlikeholdsstatus som pålagt i kjøretøyforskriftens § 7 for materiell som benyttes med Bane NOR som ansvarlig jernbaneforetak. For materiell som benyttes som tog eller skift er det også et direkte krav om å ha register over det materiell jernbaneforetaket benytter, jf. kjøretøyforskriftens § 6.

Hva slags skinnegående materiell trenger BN materiellkort?

Skinnegående rullende materiell som benyttes med BN Transport som ansvarlig jernbaneforetak og som Statens jernbanetilsyn definerer som kjøretøy iht. Kjøretøyforskriften. Dette omfatter ordinært rullende materiell som lokomotiver og vogner, samt arbeidsmaskiner som pakkmaskiner og lastetraktorer.  Men også maskiner som kun settes på sporet/benyttes der det er opprettet Anleggsområde jernbane eller Disponering av strekning for arbeid, f.eks. gravmaskiner, traktorer og biler som er tilleggsutrustet for skinnebruk, samt påsporbare traller/maskiner, inklusive små håndtraller som skyves på sporet av bruker.

Hvem eier materiell som trenger BN materiellkort?

Avgjørende er om materiellet skal brukes med Bane NOR som ansvarlig jernbaneforetak. Behov for BN Mk er ikke avhengig av eierskap. Stordelen av materiell med BN Mk er ikke eid av Bane NOR.

Må andre jernbaneforetak ha BN materiellkort for å benytte materiell på Bane NORs sporanlegg?

Nei, disse er egne tilsynsobjekter hos Statens jernbanetilsyn og forutsettes å ha sitt eget opplegg for å ivareta Kjøretøyforskriftens krav til oppfølging av de skinnegående kjøretøyer de benytter.

Dersom andre jernbaneforetak utfører oppdrag for Bane NOR og det avtales at Bane NOR skal være ansvarlig for bruk av materiellet skal BN Mk med tilhørende gyldig BN TKF utstedes for materiellet i den aktuelle bruken.

Er Bane NOR ansvarlig for enhver bruk av materiell med gyldige BN Mk / BN TKF?

Nei, andre jernbaneforetak kan benytte materiell med gyldig BN Mk / BN TKF så langt dette er innenfor trafikkutøverens trafikkeringsrett. Bane NORs ansvar i forbindelse med slik bruk av materiellet er innskrenket til det som følger av rollen som infrastrukturforvalter.

Bane NOR er pålagt å være ansvarlig i forbindelse med utførelse av vedlikehold på Bane NORs sporanlegg. Dette innebærer at andre jernbaneforetak kan være ansvarlig ved transport av arbeidsmaskiner (selvgående eller innkoplet i tog), mens Bane NOR er pålagt å være ansvarlig under utførelse av arbeidsoppdrag.

Behov for fornyelse av BN materiellkort:

BN Mk har begrenset gyldighet dersom dette følger av tillatelser fra SJT eller av andre grunner er begrenset i tid, f.eks. gjelder kun en prøvekjøring.

Ofte er BN Mk utstedt uten utløpsdato, men må likevel fornyes dersom:

  • Planlagt bruk ikke er i samsvar med betingelser i materiellkortet.
  • Materiellet er bygget om / fornyet slik at det avviker fra den informasjonen som ble oversendt Bane NOR i forbindelse med utstedelse av BN materiellkort, evt. JBV-vognkort / JBV Brukstillatelse før dette. Det må i slike tilfeller søkes om tillatelse til å ta i bruk endringen i henhold til gjeldende rutiner.
  • Ved skifte av eier/leasingstaker: når materiell bytter eier/leasingstaker skal dette meldes til Bane NOR innen 14 dager eller før første oppdrag hvor maskinen benyttes av ny bruker. Utleie over kortere tid hvor utleier fører tilsyn med vedlikehold/teknisk tilstand regnes i denne sammenheng ikke som skifte av eier/leasingstaker.

Fornyelse for kjøretøy hvor BN Mk og BN TKF allerede er utløpt:

Fornyelse utføres i henhold til standard rutine.

Kostnader ved utstedelse og fornyelse av BN Mk og BN TKF.

Ingen kostnader tilknyttet saksbehandlingen belastes pr. nå søker.

Utstedelse og fornyelse av BN teknisk kontrollfrist gjøres på grunnlag av besiktigelsesprotokoll utfylt av en av Bane NOR prekvalifisert besiktiger. Besiktigelse utføres mot regning.