Utfyllende spesifikasjoner til skinne-/vei maskiner

Supplementary requirements to road-/ rail machines (English below)

Til brukere, forhandlere og produsenter av skinne-/vei maskiner som ønskes brukt på Bane NORs infrastruktur:

  • Dokumentasjon for nødvendige jordingsforbindelser på maskin som tillates å arbeide på spor med spenningssatt* kontaktledningsanlegg

Alle maskiner som skal kunne brukes under spenningssatt kontaktledning må fra produsent/leverandør leveres med teknisk tegning som viser alle nødvendige jordingsforbindelser og deres dimensjonering, samt eventuelle andre tekniske tiltak nødvendig for å tilfredsstille krav i EN 15746-2, kap. 5.16.7. Bane NOR forutsetter å motta kopi av tegninger før BN materiellkort utstedes. Tegningens format må være egnet for bruk ved utførelse av årlig teknisk kontroll. Dette gjelder for alle søknader om BN materiellkort / JBV-vognkort fra 26.10.2016 eller senere.

* med spenningssatt kontaktledning forstås kontaktledning som ikke er utkoplet og påmontert forskriftsmessig jording.

  • Krav til 9C maskiner for å forebygge skade på installasjoner i sporet

Skinne-/vei maskiner med gummihjul som minimum i noen driftssituasjoner kan komme i konflikt med “Forbidden area” i figuren skal utstyres med teknisk funksjonalitet for å kunne løfte gummihjulene. I løftet stilling skal gummihjulene være innenfor standard framføringsprofil for tog i Norge (dvs. 70 mm over skinnetopp). Kravet gjelder alle maskiner hvor det søkes om først gangs utstedelse av BN materiellkort 26.10.2016 eller senere. (Mellom 26.10.2016 og 31.12.2016 ble det utstedt JBV-vognkort i stedet for BN materiellkort). Den første tiden ble det praktisert en overgangsordning for evt. maskiner hvor det ble dokumenter at det var inngått bindende kontrakt med sluttbruker før 26.10.2016.


  • RCI/RCL (Rated Capacity Indicator / Rated Capacity Limiter) – Overvåkning/vern mot avsporing som følge av tunge løft (uendret etter 4. august 2015)

Fra 4.august 2015 er kravene skinne/vegmaskiner mot velting skjerpet.

Bane NOR (Jernbaneverekt før 01.01.2017) har siden 22. februar 2012 krevet at nye skinne-/veimaskiner skal være utstyrt med RCI (teknisk vern mot at maskinen velter ved bruk av arbeidsutstyr) iht. EN 15746-2:2010 § 5.11 for å kunne få JBV-vognkort. 

Fra og med 04.08.2015 er kravet skjerpet slik at ikke ytterligere maskiner uten RCI vil få utstedt BN materiellkort for bruk på Bane NORs infrastruktur dersom de har funksjonalitet som krever RCI uten at dette er installert. Dette gjelder uavhengig av tidspunkt maskinene første gang ble tatt i bruk på skinner i Norge eller utlandet. 

Bane NOR krever at påbudt utvendig varsellampe for RCI iht. EN 15746 skal være gul (lampe med samme farge som oransje varselblink aksepteres ikke som gul varsellampe for RCI).

Maskiner uten RCI som allerede har JBV-vognkort eller JBV Brukstillatelse har dispensasjon fra krav om RCI inntil videre. Fornyelse og konvertering av JBV-vognkort / JBV Brukstillatelse til BN materiellkort og fornyelse av BN TKF (teknisk kontrollfrist) for slike maskiner vil fremdeles bli utført i henhold til standard prosedyre. 

  • Oransje varsellys på skinne-/vei arbeidsmaskiner

Selvgående maskiner skal være utstyrt med minst ett oransje varselblink montert slik at det er synlig fra alle retninger. Noen få mindre blindsoner forårsaket av f.eks. oppstikkende gravebom eller stag kan aksepteres. Det må monteres tilstrekkelig høyt over f.eks. flate tak slik at det er synlig også nært maskinen.  

Eventuelle spørsmål rettes til kjoretoyteknologi.


Information in English:

To users, dealers and manufacturers of road/rail machines that is intended to use on Bane NOR's infrastructure.

  • Necessary equipotential bonding on an machine that is allowed to work on track with live* overhead contact line

The manufacturer / dealer shall for all machines intended for use on track under live overhead contact line issue a technical drawing that shows all necessary equipotential bonding and its dimensioning, as well as all the other technical measures that is necessary to satisfy the requirements in EN 15746-2, chapter 5.16.7. Bane NOR assumes to receive a copy of the drawings before BN materiellkort is issued. The drawing has to have a layout suitable for yearly technical inspection. This applies for all applications for BN materiellkort / JBV-vognkort October 26th 2016 or later.

* live overhead contact line is defined as overhead contact line that has not been disconnected and earthed.

  • Supplementary requirements to 9C machines in order to prevent damage to Bane NOR’s infrastructure

Category 9 C machines where the road wheels may intrude in the forbidden area in the figure during any load condition shall be provided with equipment to lift the road wheels within the applicable gauge (70 mm over top of rail). This requirement applies to all machines where application for BN materiellkort / JBV-vognkort is placed October 26th 2016 or later. 

  • RCI/RCL (Rated Capacity Indicator / Rated Capacity Limiter)

From February 2nd 2012 Bane NOR (Jernbaneverket before January 1st 2017) has required that all new road-/rail machines shall have RCI according to EN 15746-2:2010 §5.11 in order to receive BN materiellkort / JBV-vognkort. 

Bane NOR (BN) has now decided to extend this requirement to all machines that do not already have BN materiellkort (or previous of it called JBV-vognkort or JBV Brukstillatelse) independent of when they were first time used on rail in Norway or abroad. 

From August 4th 2015 it is decided to stop first time issuing of BN materiellkort / JBV-vognkort for all vehicles without RCI which shall have RCI according to EN 15746-2:2010 §5.11. 

Bane NOR requres that the RCI indication lamp on the roof of the machine is yellow (a lamp with same color as the orange flashing lamp is not accepted).

Machines that already have BN materiellkort / JBV-vognkort / JBV brukstillatelse will have dispensation until further notice. Renewal of BN materiellkort / JBV-vognkort / JBV Brukstillatelse) and BN TKF (teknisk kontrollfrist) for such machines will continue according to standard procedure.  

  • Warning lights on road/rail machines

Self-propelled machines shall be equipped with at least one orange flashing light that is mounted high on the machine and is visible from all directions. A few blind spots caused by i.e. protruding boom or strut can be accepted. A flashing light shall be mounted high enough over i.e. flat cabin roof so it is also visible from a close hold of a machine.

Questions may be forwarded to: kjoretoyteknologi.