Fiberkapasitet

Bane NOR er i prosess for at vi i løpet av kort tid kan tilby markedet mørk fiber.

Foto: Øystein Grue/Bane NOR

Bane NOR drifter en betydelig fiberinfrastruktur som er knyttet til kommunikasjon mellom ulike systemer i den digitale jernbanen. I Bane NOR trenger vi kommunikasjon via fibernettverk til mange ulike formål, for eksempel kundeinformasjon, signal- og sikringsanlegg, banesystemer og togledelse. Fiberinfrastrukturen er en del av grunnmuren i den digitale jernbanen og kritisk for driften av for eksempel togradiosystemet GSM-R og vårt nye, digitale signalsystem ERTMS.

Det er kostbart å bygge ut fiberinfrastruktur. Det betyr at når vi bygger ut, så tar vi også høyde for fremtidige behov. Det har også vært et ønske at Bane NOR bygger ut for mer kapasitet enn eget behov når vi først bygger. Derfor har vi ledig kapasitet i vårt fibernettverk som vi kan selge i markedet etter gjeldende praksis og regelverk.

Inntektene vi får fra salg av fiberkapasitet, skal dekke noe av investeringene som er gjort, og deler av fremtidige driftskostnader knyttet til denne delen av infrastrukturen. Slik kan vi få mer jernbane for pengene, noe som kommer alle som bruker jernbanen, til gode.  

Vi er i prosess for at Bane NOR i løpet av kort tid skal bli en tilbyder av mørk fiber. Mørk Fiber gir en fast og dedikert fiberforbindelse som er koblet utenom Bane NORs aktive optiske transmisjonssystemer. Vi vil kunne tilby mørk fiber som direkte transport mellom byer og tettsteder der vi har overskuddskapasitet, typisk på strekninger i størrelsesorden 20 til 100 km. Dersom det ønskes lengre avstander, kan en bestille mørk fiber videre. Gjennom vårt tilbud om samlokalisering kan kunder få tilgang til telelosjirom for utstyr til for eksempel regenerering.

Vi vil fortløpende publisere oppdatert informasjon om prosessen på denne nettsiden. Henvendelser kan i mellomtiden rettes til Nettverkstjenester i Bane NOR. Send e-post til thr@banenor.no og merk e-posten med «mørk fiber».