Varsling om kritikkverdige forhold

Alle medarbeidere i Bane NOR, leverandører, kunder og brukere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten som vedkommende får kjennskap til.

Varsling om noe som gjelder togtrafikken

Telefon 05280  hele døgnet.
(Telefonnummer fra utlandet: +47 22 45 50 00  )

Gjelder det en eventuell faresituasjon, ring politiets nødtelefon 112.  

Ønsker du å melde fra om:

 • Mangler ved fasiliteter
 • Hærverk
 • Problemer med parkering
 • Støy
 • Andre forhold knyttet til kunde- og trafikkinformasjon

Ta kontakt med kundesenteret vårt ved å klikke her.

Ønsker du å varsle om brudd på lover, retningslinjer eller etiske regler:

 • Korrupsjon
 • Underslag
 • Mobbing
 • Seksuell trakassering
 • Diskriminering
 • Sosial dumping
 • Rusmisbruk
 • Andre typer økonomiske misligheter, arbeidslivskriminalitet eller forhold som er regelstridig eller ikke akseptabel atferd

Send inn en varsling via vår elektroniske varslingstjeneste ved å klikke her.

Hvis du ikke ønsker å benytte den elektroniske varslingstjenesten kan du også:

 • Ringe BDOs varslingstelefon: 970 86 000
 • Kontakte BDO på e-post: integrity@bdo.no
 • Møte opp personlig hos BDO eller sende et brev i posten til: BDO v/granskningsenheten, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo

Du har også rett til å varsle andre tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter (eks. Arbeidstilsynet, Datatilsynet, Politiet m.fl.)

Hvem kan varsle?

Alle medarbeidere i Bane NOR, leverandører, kunder og brukere kan varsle om kritikkverdige forhold.

Det er trygt å varsle

Gjengjeldelser og represalier overfor noen som varsler er forbudt, og det er derfor trygt for deg å varsle.

Dette bør en varsling inneholde:

 • Ditt navn (du kan varsle anonymt om ønskelig).
 • Dato for når du varsler.
 • Konkret hva du vil varsle om (beskriv de faktiske forhold).
 • Evt. tid og sted for det du varsler om.
 • Informasjon om hvilke andre personer som kan ha sett hendelsen eller har relevante opplysninger.
 • Husk også å si fra hvis du vet at dette varslet kan settes i sammenheng med tidligere eller nåværende episoder/forhold.

Hvilke prinsipper gjelder for håndtering av varslingssaker i Bane NOR?

 • Alle henvendelser skal tas alvorlig. Det gjelder også anonyme varslinger.
 • Alle henvendelser skal behandles så fort som mulig.
 • Behandlingen av varslingssaken er i utgangspunktet konfidensiell.
 • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse.

Hvem håndterer varslingen min og hvordan er saksgangen videre?

Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO AS som håndterer varslet ditt på vegne av Bane NOR. BDO oversender varslingen til varslingsmottaket i Bane NOR. Varslingsmottaket foretar så en konkret vurdering av hvem som skal involveres i den videre behandlingen av saken din, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Dette er selvfølgelig avhengig av saken og hvem varslingen rettes mot.

Får jeg tilbakemelding på varslingen min?

Ja. Varslere får en bekreftelse på at varslingen er mottatt. Dette lar seg ikke gjøre hvis du valgte å varsle anonymt.

Jeg har varslet om et forhold knyttet til en person. Hva skjer med ham/henne?

I de saker hvor det blir besluttet å gå videre med saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med varslingen og hvilke opplysninger som har blitt gitt. Vedkommende skal få mulighet til å komme med sin versjon av saken så tidlig som mulig. Når saken er ferdig behandlet skal den det er varslet om straks få beskjed, uansett utfallet av behandlingen.