ATC – Automatisk togkontroll

ATC betyr ”automatisk togkontroll” og er Bane NORs system for hastighetsovervåking. Det finnes to utbyggingsgrader av systemet, delvis hastighetsovervåking (DATC) og fullstendig hastighetsovervåking (FATC). DATC overvåker at tog ikke passerer stoppsignaler (rødt lys), mens FATC i tillegg overvåker at maksimalhastigheten for strekningen ikke overskrides. I Norge er det meste av jernbanenettet utstyrt med DATC.

Utbyggingen av ATC i Norge startet med strekningen Strømmen – Sørumsand i 1979 og utover på 1980- og 90-tallet ble systemet innført på alle fjernstyrte strekninger. Nyeste strekning er Rørosbanen Hamar – Røros som fikk systemet i 2002.

I 1993 ble den første norske strekningen med FATC bygget ut. Dette gjaldt Ofotbanen fra Narvik til Riksgrensen der togene kjøres i samtrafikk med den svenske Malmbanen som har samme system. Utvover på 1990- og 2000-tallet fikk etter hvert en del nye parseller FATC. Den nyeste strekningen med dette systemet er Lysaker – Asker på både Drammenbanen og Askerbanen.

Utbyggingen av Nordlandsbanen med fjernstyring innebærer også at denne banen får FATC. Strekningen fra Agle (sør for Grong) til Eiterstraum (sør for Mosjøen) har så langt fått FATC. Strekningene med FATC utgjør per 2011 i underkant av 10 % av jernbanenettet.

Bane NOR har vedtatt en overordnet plan for innføring av FATC på det norske jernbanenettet. I prinsippet får alle nye baner dette systemet, men det er ønskelig at hele strekninger ses mest mulig i sammenheng for unngå små ”lommer” med ulike system på samme strekning. FATC anses som et sikrere system enn DATC fordi dette i tillegg til ”rødlyskontroll” også innehar hastighetsovervåking slik at toget automatisk bremses ned om tillatt hastighet overskrides. Utbyggingen av FATC vil bli videreført strekningsvis, og siste strekning som ble tatt i bruk var Asker-Drammen sommeren 2013. 

Regjeringen har besluttet at det felles europeiske signalsystemet ERTMS skal innføres i Norge og erstatte dagens systemer. Østfoldbanens Østre linje skal være prøvestrekning for dette. ERTMS innehar også fullstendig hastighetsovervåking av togtrafikken.

Strekninger med FATC per i dag:

• Agle – Eiterstraum (Nordlandsbanen)
• Skøyen – Drammen (både Drammenbanen og Askerbanen)
• Asker – Spikkestad (Spikkestadbanen)
• Drammen – Holm (Vestfoldbanen)
• Hjuksebø – Notodden (Bratsbergbanen)
• Arna – Bergen (Bergensbanen)
• Kvinesheitunnelen og Hægebostadtunnelen (Sørlandsbanen)
• Haugastøl – Hallingskeid (Bergensbanen)
• Etterstad – Eidsvoll (Gardermobanen)
• Lillestrøm – Jessheim (Hovedbanen)
• Ski – Sandbukta (Østfoldbanen)
• Narvik – Riksgrensen (Ofotbanen)

Strekninger med DATC per i dag:

• Hamar – Røros (Rørosbanen)
• Trondheim – Agle (Nordlandsbanen)
• Oslo S – Lysaker (Drammenbanen)
• Holm – Skien – Nordagutu (Vestfold- og Bratsbergbanen)
• Hønefoss – Haugastøl (Bergensbanen)
• Hallingskeid – Arna (Bergensbanen)
• Hokksund – Hønefoss (Randsfjordbanen)
• Oslo S – Ski (Østfoldbanen)
• Oslo S – Roa – Hønefoss (Gjøvikbanen og Roa-Hønefossbanen)
• Asker – Drammen (Drammenbanen)
• Oslo S –  Lillestrøm (Hovedbanen)
• Jessheim – Eidsvoll (Hovedbanen)
• Eidsvoll – Trondheim (Dovrebanen)
• Lillestrøm – Magnor (Kongsvingerbanen)
• Sandbukta – Kornsjø (Østfoldbanen)
• Drammen – Stavanger (Sørlandsbanen, unntatt de lange rette tunnelene Kvineshei og  Hægebostad som har FATC)

Baliser i sporet kommuniserer med datamaskiner i togene om hastighet og signalbilder. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>