Nordlandsbanen 50 år

7.juni er det 50 år siden HM Kong Olav V åpnet Nordlandsbanen fram til Bodø. 50-åringen blir stadig viktigere for folk og næringsliv i nord.

Nordlandsbanens dagtog mellom Fauske og Bodø. <strong> Foto: Helge Sunde </strong>

Da Nordlandsbanen endelig ble fullført fram til Bodø i 1962 hadde det gått hele 60 år siden første etappe, strekningen Hell – Levanger åpnet. I dag heter hele den 729 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø Nordlandsbanen, men på den første delen, fra Trondheim til Hell, kjører togene på den opprinnelige Meråkerbanen som ble åpnet i 1881.

Nordlandsbanen ble for øvrig vel to kilometer kortere fra sist høst da den nye strekningen Hell – Hommelvik med Gevingåsen tunnel åpnet.  Det var første gang på mange år at en nybygd delstrekning ble innviet.

Lang ferd nordover

Da den første strekningen fram til Levanger åpnet i 1902, var det ikke bestemt at dette senere skulle bli en bane til Nord-Norge. Stortingsvedtaket fra 1894 gjaldt bare strekningen fram til Sunnan ved Snåsavatnet like nord for Steinkjer. I 1908 ble banen vedtatt forlenget opp til Grong og først i 1923 vedtok Stortinget å bygge Nordlandsbanen helt fram til Bodø. Anlegget av banen nådde så fram til Sunnan i 1905, til Grong i 1929 og til Mosjøen i 1940.
 

Krigen

Mange forbinder Nordlandsbanen med Hitlers ambisjoner om en rask utbygging av jernbanen helt til Kirkenes, og at mye av dagens Nordlandsbane ble bygget under andre verdenskrig. Våren 1940 var skinnegangen lagt på det meste av strekningen Grong – Mosjøen og tyskerne forlangte åpning snarest. Åpningen ble forsert noen måneder fram til juli 1940.
Videre nordover var også anlegget i full gang og okkupasjonsmakten satte stor prestisje inn i å få rask åpning av banen videre. Anlegget ble drevet som ordinært jernbaneanlegg, men med en rekke entreprenører inne og fokus på raskest mulig framdrift. Likevel var det ikke mulig å åpne banen fram til Elsfjord før i mars 1941 og til Mo i Rana ett år senere, i mars 1942. Fra Mo og oppover Dunderlandsdalen var det fra tidligere en gammel gruvebane (Dunderlandsbanen), som så ble innlemmet i Nordlandsbanen, og i april 1943 nådde banen Grønnfjelldal.
I Dunderlandsdalen, over Saltfjellet, og videre nordover satte tyskerne inn krigsfanger i store antall og anlegget ble et forferdelig slaveanlegg med grusomme forhold og store dødstall. Rett før freden i 1945, kunne banen så åpnes fram til Dunderland.
 

Over Saltfjellet i 1947

Over Saltfjellet til Lønsdal kom man i desember 1947. Røkland ble nådd i 1955, Fauske i 1958 og endelig til Bodø i 1962. I årene etter krigen måtte banen over lengre strekninger forsterkes og bygges om. Dette gjaldt særlig på strekningen i Dunderlandsdalen der den gamle gruvebanen ble benyttet, men også på andre deler der forholdene under krigen hadde gjort at standarden ikke var holdbar. Under krigen ble det også gjort en del arbeider på en bane nordover fra Fauske til Tysfjord og deler av denne banen inngår i dag i E6.

På 1980-tallet ble Nordlandsbanen ferdig forsterket med pukkballast på hele strekningen. Banelegemet er også løftet opp på en høyere fylling over Saltfjellet for å trygge vinterdriften. Utbygging av fjernstyring har nå kommet fram til Mosjøen, denne utbyggingen er forsinket, men det er gjort forberedende arbeider helt fram til Bodø.
 

Lokaltrafikk

På 2000-tallet begynte NSB med lokaltogtrafikk mellom Rognan og Bodø kalt Saltenpendelen. Dette har vist seg å bli en stor suksess og det planlegges nå både flere stoppesteder og flere avganger når kapasiteten tillater det.  I Banens søndre del inngår lokaltrafikken på Trønderbanen Trondheim – Steinkjer som også har blitt en stor suksess de siste tiårene.
Fjerntog og regiontog
Nordlandsbanen har i dag gjennomgående dag- og nattog i begge retninger alle dager. I tillegg kjøres det regiontog mellom Mo i Rana og Trondheim og mellom Bodø og Mosjøen.

Godstrafikk

Godstrafikken på Nordlandsbanen utgjøres for en stor del av raske tog med containere og trailerhengere. Disse togene kjøres av selskapene CargoNet og Cargolink. I Dunderlandsdalen er banen forsterket for de tunge malmtogene som går mellom Ørtfjell og Mo i Rana. På banens sørlige del går det også tømmertog. Det er godsterminaler i Trondheim, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. Fra Bodø og videre nordover går det en fast båtrute med anløp langs kysten nordover til Alta med gods fra og til Nordlandsbanens tog, faktisk går nesten halvparten av alt gods på Nordlandsbanene videre nordover med M/S Tege.  Det kjøres i 2012 24 godstog mellom Trondheim og Bodø i uka og 80 % av alt gods mellom  Sør-Norge og Bodø/Saltenområdet går med tog.
 

Nordlandsbanen Trondheim-Bodø

  • LENGDE: 726 km
  • HØYESTE PUNKT: 680 m.o.h ved Stødi på Saltfjellet
  • TUNNELER: 154
  • LENGSTE TUNNEL: Gevingåsen tunnel ved Hommelvik 4400m
  • PLANOVERGANGER: 712
  • BRUER: 295
  • LENGSTE BRU: Over Namsen i Grong, 206 m
  • STASJONER: 43 med stopp for persontog
  • Godstog på veg nordover. <strong> Foto: Helge Sunde </strong>