Vestfoldbanen

Vestfoldbanen er 138 kilometer lang fra Drammen til Eidanger. Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten. Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Eidanger – Skien (13 km) med til Vestfoldbane, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen. Vestfoldbanen skal bygges om til en moderne bane med dobbeltspor og arbeidene pågår på flere strekninger.

Vestfoldbanen har i dag en tett trafikk med intercitytog. For tiden pågår store anlegg av nye strekningsparseller mellom Holm og Nykirke og mellom Larvik og Porsgrunn.  Strekningen Holm – Holmestrand – nykirke kommer i forlengelsen av strekningen Kobbervik – Holm som er ferdig utbygd og skal stå ferdig i 2015. Larvik (Farriseidet) – Porsgrunn hadde byggestart i 2012 og skal stå ferdig i 2018. i 2011 åpnet strekningen Barkåker – Tønsberg.
Fra Larvik stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

Trafikk og trasé

Trafikken på Vestfoldbanen består i dag knesten utelukkende av intercitytog i fast timesfrekvens. I rushtiden på morgen og ettermiddag går det tog hver halve time. Mellom Larvik og Skien er kapasiteten lav og banestrekningen utdatert. Banen går langs Farrisvannet og utgjøre en stor omveg sammenliknet med vegtrafikken. Reisetiden på denne strekningen vil bli redusert fra 34 til 12 minutter i 2018 når den nye banen er ferdig. På formiddagstid går det togbuss for de fleste tog mellom Larvik og Skien, mens det motsatte er tilfellet på ettermiddagstid. For uten intercitytogene går det godstog over Vestfoldbanen når Sørlandsbanen er stengt mellom Drammen og Nordagutu. Mellom Ørvik ved Porsgrunn og Brevik går det godstog i fats trafikk med kalk for Norcem, og til Tangenkaia ved Brevik går det sporadiske godstog.  

Vestfoldbanen møter sterk konkurranse fra vegtrafikken som går på en moderne firefelts E18 på det meste av strekningen.

De strekningene som vil bli bygget ut som neste, etter Holm- Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn, er Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker. Med disse på plass vil det være sammenhengende dobbeltspor Drammen – Tønsberg.

Tilstand og tiltak

Vestfoldbanens standard er svært variabel. Nye dobbeltspor med stor hastighet avløses av gamle parseller helt fra banens åpning i 1882. Der er den smalsporede traseen bare gjort bred nok for normalspor uten ytterligere traseutrettinger. Strekningen – Larvik – Porsgrunn har den dårligste traseen med hastigheter i området 5 – 70 km/t. Det gjennomføres svill- og skinnebytte, samt brufornyelser på Vestfoldbanen for å holde standarden på strekningen på dagens nivå. Etter hvert som nye delstrekninger åpnes, vil standarden på Vestfoldbanen bli langt bedre.

Vestfoldbanens stasjoner skal utvikles for å kunne ta imot en stadig større trafikk. Holmestrand vil få en helt ny stasjon inne i fjellet når den nye strekningen forbi Holmestrand åpner i 2015. Fpr de øvrige stasjonene er strategien at de fortsatt skal ligge sentralt i byene. For Hortens del (Skoppum stasjon), er det ennå ikke fastlagt hvor nye stasjon skal legges.

I den nylig framlagte nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er det en målsetting at Vestfoldbanen skal ha sammenhengende dobbeltspor på hele strekningen innen 2030. Det skal kunne kjøres halvtimesruter på hele banen innen 2026, noe som vil utløse kryssingsspor eller kryssingsparseller også mellom Tønsberg og Larvik  innen 2026.

Fakta:

·              Banelengde: 137,79 km

·              Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 12

·              Elektrisk drift

·              Fjernstyring: Drammen - Eidanger - (Skien)

·              Dobbeltspor: Kobbervik - Holm (17km) og Barkåker - Tønsberg (7 km)