Klima og energi

Jernbanen er en klimavennlig transportform, og overføring av transporttjenester fra vei, sjø og luft til jernbane, er gode klimatiltak.

Styring av sporvekselvarme har gitt gode effekter. Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

Vi arbeider forebyggende med energi og klima i hele virksomheten gjennom energieffektivisering og klimatiltak rettet mot bygging og drift.

Muligheter og utfordringer

Transportsektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge, og utslippene er samlet sett økende. Jernbanens andel av dette er marginal (mindre enn 0,3 prosent), og disse utslippene kommer fra de få ikke-elektrifiserte strekningene der det fortsatt kjøres dieseldrevne tog. All overføring av fossildrevet transport fra vei, luft eller sjø til jernbane er derfor et klimatiltak i seg selv.

I Nasjonal Transportplan (NTP) refereres det til en årlig reduksjon på 88.000 tonn CO2 som følge av planlagte jernbaneutbygginger, samt en ytterligere reduksjon på 120.000 tonn gjennom planlagte godstiltak. I tillegg er jernbanen viktig i bynære områder for å oppnå intensjonen om nullvekst i biltrafikk.

Vi bidrar med å utvikle klimavennlige kollektivknutepunkt. Gjennom en kombinasjon av mer jernbanetransport, effektive tilbringerløsninger og god, helhetlig transportplanlegging, forventes jernbanen å forbli et konkurransedyktig og klimavennlig alternativ i lang tid framover.

Det forventes en gradvis reduksjon av direkte klimautslipp fra tog framover. Det planlegges elektrifisering av enkelte strekninger på sikt, samtidig som den største trafikkveksten forventes på den elektrifiserte delen av jernbanenettet. Innfasing av moderne togsett bidrar også positivt.

For å få et totalbilde av jernbanesektorens klimautslipp, må vi også regne med drift og vedlikehold. Bane NORs direkte klimautslipp stammer fra forbruk av fossile energikilder (olje, diesel og bensin), og andelen er i størrelsesordenene 15-20 prosent av dieseltogenes utslipp.

I tillegg kommer elektrisitetsforbruket, som de siste årene utgjorde mellom 100 og 110 GWh per år. Dette forbruket har de senere år vært relativt stabilt til tross for trafikkøkning, noe som delvis kan tilskrives målrettet arbeid med energikontroll og -effektivitet.

I mange år har vi kjøpt opprinnelsesgarantier for all elektrisitet som brukes til togfremføring og drift av infrastrukturen.

Bygging av ny jernbane er den største klimadriveren i jernbanesammenheng, særlig på grunn av høyt material- og energiforbruk, omfattende grunnarbeider og store masseforflytninger under byggefasen. Høye krav til rett linjeføring og tilpasning til bynære områder gjør også trasévalg og utforming mindre fleksible.

Vi møter disse utfordringene gjennom å kartlegge og dokumentere klimapåvirkning av utbyggingsprosjekter med tanke på forbedringstiltak. Framover settes det fokus på klimaregnskap fra byggeprosjekter og innskjerping av klimakrav i nye prosjekter.

Leverandører oppfordres til å komme med nye, klimavennlige løsninger, og vi som byggherre, vil benytte vår påvirkning alene og i samarbeid med øvrige aktører, for å utvikle bransjen i en klimavennlig retning.

Mål og resultater

Klimautslipp fra jernbaneanlegg omfattes av nasjonale miljømål, og inngår som etappemål for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

  • Nasjonalt miljømål 5.1: Noreg skal fram til 2020 kutte i dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 pst. av Noregs utslepp i 1990.
  • Nasjonalt miljømål 5.2: Noreg har på vilkår teke på seg ei forplikting om minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med 1990.
  • Nasjonalt miljømål 5.3: Noreg skal vere klimanøytralt i 2030.
  • Nasjonalt miljømål 5.4: Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.

Vår ambisjon er å støtte opp under de nasjonale miljømålene og arbeide for å redusere utslipp av klimagasser. Dette inkluderer primært å styrke jernbanens andel av transporttjenester, - og sekundært å redusere klimautslipp fra utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen.

Vi dokumenterer klimautslipp etter anerkjente metoder (GHG-protokollen). Per i dag er mange av verdiene estimater basert på erfaringsverdier, men det arbeides løpende med å forbedre klimaregnskapet ved inkludere forbruksmengder. På grunn av manglende referanseverdier, kan Bane NOR per i dag ikke kvantifisere klimareduksjoner fra egen virksomhet utover på enkeltprosjektbasis. Dette er dog intensjonen framover.