Jernbanens miljøpåvirkning

Jernbanen er en miljøeffektiv transportform. Vi arbeider målrettet for kontinuerlig forbedring av jernbanenettet og miljøriktig utvikling av ny jernbane.

Godstog på bergensganen. Foto: Øystein Grue

Jernbanen er viktig for å oppnå dagens målsetninger innen miljø og klima. Sammenlignet med andre transportformer er jernbanen energi-, areal- og klimaeffektiv. Vår målsetning om en mer pålitelig jernbane med høyere kapasitetsutnyttelse, er et viktig miljøbidrag.

Utbygging og drift av jernbanen gir også miljøpåvirkning som må håndteres. Vårt miljøarbeid handler om alt fra å rydde opp i gammel forurensning og avfall fra historisk jernbanedrift, til å utvikle nye, miljøeffektive drifts- og utbyggingsformer. Samtidig skal ulempene for naboer og berørte parter reduseres så langt som mulig.

Miljøarbeid på jernbanen handler også om trafikksikkerhet. Vi har som målsetning å utvikle Europas sikreste jernbane, og det gjelder også innen miljø. Antall dyrepåkjørsler må reduseres, og miljøskader som følge av utslipp fra togulykker skal forebygges. Ved å gjøre infrastrukturen mer robust mot ekstremvær, forebygger vi togulykker og forhindrer spredning av forurensning fra jernbaneanleggene.

Et av våre viktigste miljøbidrag er å utvikle bærekraftige kollektivknutepunkt med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud som bidrar til at flere velger tog og annen kollektivtransport. Det kan du lese mer om her!