Dyrepåkjørsler og dyrevelferd

Dyrepåkjørsler langs jernbanen er en stor utfordring. I tillegg til å utgjøre en sikkerhetsrisiko, medfører påkjørslene store dyrelidelser, tap for dyreeiere og belastning for jernbanepersonell og andre berørte parter.

Vi arbeider målrettet for å styrke kunnskapsgrunnlaget rundt dyrepåkjørsler, og søker effektive og risikobaserte løsninger for å redusere antall påkjørsler. Samhandling med berørte parter er viktig i dette arbeidet.

Utfordringer og muligheter

Jernbanen har de siste åtte år gjennomsnittlig kjørt på om lag 2.000 dyr årlig, og de dyregruppene som rammes hardest er elg, rådyr, tamrein og sau. Det er store årlige variasjoner både i antall og type dyr og sted. Viktige faktorer for årsvariasjoner er blant annet værforhold og snødybde, vegetasjonssituasjonen langs sporet, bestandssituasjonen, næringstilgang og forflytningsmønster. Siden 70-tallet har det vært en vesentlig økning av dyrepåkjørsler både for vei og jernbane grunnet voksende bestander og økt trafikk. Utfordringen framover er å sikre planlagt trafikkavvikling og eventuell trafikkøkning samtidig som antall dyrepåkjørsler minimeres.

Påkjørsler av dyr gir store lidelser, tap av verdier både for dyreeiere, togselskap og Bane NOR, og utgjør en vesentlig personlige belastning for personell som er involvert i hendelsene. I tillegg kommer forsinkelser i togtrafikken og medfølgende konsekvens for øvrig trafikk og de reisende. Bane NOR bruker derfor mye ressurser hvert år på å forebygge dyrepåkjørsler. Fordi dyrepåkjørsler avhenger av mange eksterne faktorer utenfor Bane NORs beslutningsmyndighet, er samarbeid med berørte parter slik som lokale myndigheter og dyreeiere helt avgjørende for å lykkes i dette arbeidet.

Bane NOR og tidligere Jernbaneverket har i mange år arbeidet målrettet med å utrede årsaker og effekt av ulike tiltak langs eksisterende jernbane. I dag arbeides det etter en strategisk handlingsplan mot dyrepåkjørsler som tar hensyn til de tiltak som har hatt dokumentert best effekt for de ulike typer påkjørsler. For å forhindre påkjørsler av elg og øvrig vilt, er eksempelvis fjerning av vegetasjon langs sporet fortsatt det viktigste tiltaket. For sau og øvrige husdyr er tiltak i samarbeid med dyreeiere viktig, herunder oppsetting av sesonggjerder. Samarbeid med reindriftsnæringen er også avgjørende for å finne effektive tiltak mot påkjørsler av tamrein.

Inngjerding av linjetraséene er kanskje det eneste fullt ut effektive tiltaket mot påkjørsler som finnes i dag. Oppsett av gjerder langs alle jernbanelinjer er likevel ikke ønskelig, og heller ikke alltid lovlig, først og fremst ut fra barrierehensyn. I enkelte tilfeller med særlig mange påkjørsler har permanente gjerder likevel vist seg å være en nødvendig løsning. Inngjerding bør begrenses til steder der tiltaket kan kombineres med etablering av effektive viltoverganger og -kryssinger.

De mest effektive tiltakene utover inngjerding, og dermed mest ønskelig langs eksisterende jernbane, er løsninger som forhindrer dyr i å komme nær jernbanen, uten at det skaper barrierer for dyras bevegelser i landskapet. Bane NOR ønsker framover å utrede og teste ut nye teknologiske løsninger for dette, forutsatt at de er forenelige med krav til sikker og kontinuerlig drift av jernbanen.

For nybyggede jernbanelinjer er dyrepåkjørsler et begrenset problem. Dagens jernbane bygges med full inngjerding og med nødvendige viltkryssinger. Framover vil Bane NOR overvåke effekten av de nye kryssingspunktene og evaluere utformingen og plasseringen med tanke på kontinuerlig tilpasning og forbedring av krysningspunktene.

Mål og resultater

Dyrepåkjørsler omfattes ikke av nasjonale miljømål, men inngår som fokusområde for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

Bane NOR viderefører i ny handlingsplan mot dyrepåkjørsler den tidligere målsettingen om å redusere antall dyrepåkjørsler i forhold til dagens nivå, dvs. 2018-nivå korrigert for årsvariasjoner.

Resultatene av arbeidet mot dyrepåkjørsler i perioden 2014 -2017 har gitt en markant reduksjon i antall påkjørsler av elg med 35 prosent i forhold til nivået i 2008. Det kan skyldes at Bane NOR har siden 2008 gjennomført et større skogsryddingsprosjekt langs sporet, samtidig som mange kommuner har bidratt ved å redusere elgbestanden. Det kan ikke vises til tilsvarende resultater for påkjørsler av tamrein og sau, til tross for at det er gjennomført en rekke tiltak.