KVU Oslo-Navet: Alle dokumenter

Her finner du alle rapporter, vedlegg, notater og underlagsdokumenter til KVU Oslo-Navet.

KVU Oslo-Navets leveranse består av cirka 60 dokumenter.

I menyen til høyre ligger alle dokumentene fra KVU Oslo-Navet. Dokumentene er her sortert etter hvilken rapport de sorterer inn under.   

I mappen "Delrapport 1":

 • Delrapport 1 - Behovsanalyse
 • Vedlegg 1 - Verksted I
 • Vedlegg 2 - Situasjonsbeskrivelse

I mappen "Delrapport 2":

 • Delrapport 2 - Mål og krav

I mappen "Delrapport 3":

 • Delrapport 3 - Konseptmuligheter
 • Vedlegg 3A - Verksted IIa
 • Vedlegg 3B - Verksted IIb
 • Vedlegg 4 - Eksterne innspill
 • Vedlegg 5 - Silingsprosessen
 • Notater:
  • Benchmarking
  • Toolbox

I mappen "Delrapport 4":

 • Delrapport 4 - Konseptanalyse
 • Vedlegg 6 - Samfunnsøkonomisk analyse
  • Notater:
   • Ikke prissatte konsekvenser: Konsekvenser i anleggsfasen
   • Ikke prissatte konsekvenser: Kultur-, natur- og nærmiljø
   • Ikke prissatte konsekvenser: Støy og vibrasjoner
 • Vedlegg 7A - Usikkerhetsanalyse, nytte og samfunnsøkonomi
 • Vedlegg 7B - Usikkerhetsanalyse, infrastruktur
  • Notat:
   • Kostnadsestimat 121214
 • Vedlegg 7B tillegg - Usikkerhetsanalyse, infrastruktur K1-K4
  • Notat:
   • Kostnadsestimat K1-K4 260315
 • Vedlegg 9 - Trafikk- og transportanalyser
 • Vedlegg 13 - Gåing og sykling i konseptene
 • Vedlegg 14 - Byutvikling og bymiljø
 • Notater:
  • RAMS-analyse
  • Nullvekstmålet og rolledeling
  • Transportanalyser - forutsetning og premisser
  • Inconsistencies

I mappen "Hovedrapport":

 • Hovedrapport
 • Kortversjon
 • Vedlegg 6 tillegg - Samfunnsøkonomisk analyse K3A
 • Vedlegg 7B tillegg2 - Usikkerhetsanalyse, infrastruktur K3A
  • Notat:
   • Kostnadsestimat K3A 120815
 • Vedlegg 8 - Teknisk-økonomisk plan (TØP)
  • Notat: 
   • Tegninger teknisk-økonomisk plan
 • Vedlegg 9 tillegg - Trafikk- og transportanalyser K3A
 • Vedlegg 11 - Prosess
 • Notater:
  • Second opinion
  • S-bane

I mappen "Spesialanalyser":

 • Vedlegg 10A - Godstrafikk på jernbane
 • Vedlegg 10B - Optimalisering av personbiltrafikken: Er økt bilbelegg mulig?
 • Vedlegg 10C - Kapasitet og rullende materiell
  • Notater:
   • Minimum demand
   • Future PT-capasity
 • Vedlegg 10D - Nye fellestunneler og samtidig utbygging
 • Vedlegg 10E - Innerstrekningene av Hovedbanen, Østfoldbanen og Drammenbanen
 • Vedlegg 10F - Ytterstrekninger, baner som ikke inngår i InterCity 
 • Vedlegg 10G - Bussterminaler
  • Notat:
   • Bus terminals
 • Notat:
  • Kapasitetsanalyse: Godstrafikk gjennom navet

 I mappen "GTØP" (Grunnlag for teknisk-økonomisk plan):

 • Notater:
  • Konvensjonelle drivemetoder
  • Utfordringer og erfaringer med driving av tunneler i Oslo-området
  • Tunnelboremaskiner
  • Vurdering av tidligere konsepter og løsninger
  • Jernbaneløsninger
  • Trikkeløsninger
  • Bussløsninger
  • T-baneløsninger
  • Utvidelse av Lysaker stasjon
  • Kollektivknutepunkter