Verksted for innspill og nye ideer

28. februar er det duket for KVU Oslo-Navets første arbeidsverksted. Prosessleder Gunnar Ridderström er hyret inn for å lose arrangørene og deltakerne gjennom dagen.

Gunnar Ridderström i Citiplan AS skal lede KVU Oslo-Navets verksteder. Det første finner sted 28. februar. Foto:  Inge Fosselie

Bred medvirkning fra myndigheter og interessenter er viktig for arbeidet med en KVU.  En av arenaene for medvirkning er arbeidsverksteder der premissgivere og berørte parter kommer sammen for å diskutere og jobbe frem innspill til utredningen. Verkstedet den 28. februar på Ullevaal Panorama har tema behov, mål og krav, og er det første av i alt tre for KVU Oslo-Navet.

– Tiden utfordrer

Det er Gunnar Ridderström i Citiplan AS som skal være prosessleder – eller programleder om du vil – for KVU Oslo-Navets verksteder. Sivilarkitekten har bakgrunn fra blant annet Statens vegvesen, og han har lang erfaring med å lede verksteder av denne typen og med mange deltakere.

– Konseptvalgutredningen for Oslo-Navet må avklare hvordan Oslo kan vokse som hovedstad og storby med de kravene det setter til transport av personer og varer, samtidig som hensynet til kapasitet og miljø ivaretas. KVU-en må vise mulige løsninger som både sikrer transport og miljø samtidig, sier Ridderström.
– Den største utfordringen for utredningen er tidsperspektivet – blir det for kort risikerer vi å lage løsninger som bindes av «gårsdagens» rammer og muligheter, blir det for langt kan usikkerheten bli for stor til at vi tør å tro på svarene vi får, mener han.

Bred deltakelse

Invitasjoner er sendt ut til en bred og sammensatt gruppe av virksomheter og organisasjoner som kan tenkes å ha interesser i både utredning, eventuelt byggeprosjekt og av det kollektivtilbudet som man ender opp med. Alt fra representanter fra bydeler i Oslo, kommuner rundt hovedstaden og forskjellige nærings- og interesseorganisasjoner, til transportorganisasjoner, pendlerforeninger og naturvernorganisasjoner er invitert. I tillegg vil en god del representanter fra de tre virksomhetene som eier prosjektet – Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS – delta.

Bredden i deltakelsen, kombinert med et godt gjennomført verksted, kan gi KVU-staben gode innspill til det videre arbeidet med utredningen. Derfor er det lagt vekt på å finne representanter med forskjellig utgangspunkt til og interesse for kollektivtransporten inn mot, i og gjennom Oslo. Håpet er å få med seg alle synspunkter, perspektiver og ideer som deltakerne har med seg.
– Er verkstedet godt gjennomført kan vi også få skapt nye ideer og perspektiver som ikke tidligere har vært oppe til diskusjon. Det krever at vi skaper tillit deltakerne imellom, og mellom deltakerne og prosjektet, understreker Ridderström.

Fag, forståelse og forankring

Under verkstedet skal det jobbes med følgende problemstillinger:
• Hvilke behov skal transportkapasiteten inn mot og gjennom Oslo møte?
• Hvilke samfunnsmål skal prosjektet bygge opp under?
• Hvilke virkninger ønsker vi at prosjektet skal få for trafikantene, samfunnet, naboer, næringsliv og andre?
• Hvilke kriterier skal legges til grunn ved valg av løsninger?

Gunnar Ridderström beskriver tre viktige funksjoner for verkstedene:
– Erfaringsmessig utvider innspillene perspektivet og mulighetene for sekretariatet og gir en faglig bedre utredning. I tillegg forankres prosjektet hos interessentene og gir dem kunnskap om bredden og kompleksiteten i problemstillingene. Det gjør det lettere å se nye perspektiver og muligheter når en utfordres på egne erfaringer og kunnskap fra andre interessenter, understreker han.
– Et godt verksted og en godt gjennomført prosess gir dessuten kunnskap og forståelse til alle deltagere og interessenter i prosessen slik at kunnskapsgrunnlaget blir best mulig når en beslutning eller valg skal tas.

Mulighetsstudier neste

Det første verkstedet er en del av de to første fasene i KVU-en, som følger en bestemt KVU-metodikk.
Innspillene som går på behov skal inngå i en behovsanalyse. Sammen med beskrivelsen av mål og krav skal dette sammenfattes til et mulighetsrom som legger premisser for hvilke konsepter som kan utarbeides. Konsepter er tema for de to siste verkstedene, som begge finner sted i juni. Også her skal Ridderström være prosessleder, og bidra til at KVU-en og interessentene som deltar får best mulig utbytte av denne arbeidsformen.

– Uansett hvor kompetente og erfarne prosjektdeltakerne er, er det behov for å få innspill fra alle de som har erfaringer, kunnskap og interesser i det arbeidet som skal gjennomføres, avslutter Ridderström.