KVU Oslo-Navet starter å sile

Forslag til løsninger og konsepter er utarbeidet av prosjektets egen arbeidsgruppe og på verkstedene. I tillegg har flere forslag blitt sendt inn av eksterne aktører. Til sammen sitter KVU Oslo-Navet på cirka 900 innspill – en bunke som skal slankes betraktelig i ukene som kommer.

Bunken med innspill og forslag til konsepter skal slankes ved hjelp av siling opp mot behov, mål og krav for prosjektet. Deretter skal konseptene gjennom analyser.KVU Oslo-Navet er i ferd med å gå inn i en hektisk periode der behovsanalysen og beskrivelsene av mål og krav for utredningen skal klargjøres, slik at silingsprosessen kan starte.  Det betyr kort fortalt at vi skal komme fram til hvilke helhetlige konsept som skal bli med videre.

Hva er et konsept?

I en konseptvalgutredning skal man utrede tiltak i fire trinn:

  1. tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel
  2. tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og materiell
  3. mindre utbyggingstiltak
  4. nye, store utbyggingstiltak

Et helhetlig konsept bygger på gitte rammebetingelser og identifisert behov og skal bestå av et rutetilbud og en rekke infrastrukturtiltak. På trinn én og to skal det imidlertid foreslås ingen eller svært beskjedne infrastrukturtiltak.

– De forslagene som ligger på bordet er alt fra mer eller mindre helhetlige konsepter til innspill som kan settes sammen til helhetlige løsninger. Fokuset nå er å finne flere gode alternativer til svar på oppgaven vi har blitt tildelt, forklarer prosjektleder Terje Grytbakk i KVU Oslo-Navet.

Innenfor trinn fire skal følgende konsepter vurderes:

A. Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler
B. Konsept med ny jernbanetunnel
C. Konsept med ny T-banetunnel
D. Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel
E. Konsept med ny T-bane- og jernbanetunnel og andre tunnelløsninger i Oslo-området
F. Aktuelle konsepter som utvikles i KVU-prosessen

Eksterne innspill tas med

KVU Oslo-Navet har fått flere forslag til tunneltraseer og baneforlengelser fra eksternt hold. Disse tas med i silingsarbeidet på lik linje med forslagene som prosjektgruppen selv har utformet og forslagene som ble utarbeidet på KVU-verkstedene i juni. De eksterne innspillene blir oppsummert i et eget dokument, der det blir kort beskrevet hva de går ut på og hvorvidt hele eller deler av dem blir med videre.

– Vi er glade for at det er engasjement rundt oppgaven vår og sier takk til alle innspill som er sendt oss, sier oppdragsleder Terje B. Grennes i Norconsult.

Når arbeidet går inn i neste fase vil det imidlertid ikke være anledning til å ta med ytterligere nye forslag.

– Vi går snart videre i prosessen og har behov for å sette en strek for nye innspill. 1. september er den magiske datoen, etter det konsentrerer vi oss utelukkende om det vi har, presiserer Grennes.

Siste fase

KVU-metodikken krever at konseptene ses i forhold til definerte behov, mål og krav. Dette er en 0/1-vurdering, enten tilfredsstiller konseptene behovene, målene og kravene og er videre – eller så tilfredsstiller de ikke behovene, målene og kravene og blir dermed silt ut.

De konseptene som er gode nok skal gjennom en samfunnsøkonomisk analyse.

– Til slutt står vi igjen med det beste konseptet, som vil bli vår anbefaling til våre oppdragsgivere, avslutter Terje Grytbakk.