KVU Oslo-Navet ferdig rigget

Nå er det i gang for alvor, prosjektet som skal utrede fremtidens transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo.

Iver Wien i Ruter AS (fra venstre), Arne Torp i Statens vegvesen Region øst, Øyvind Rørslett i Jernbaneverket, prosjektleder Terje Grytbakk, Sari Wallberg i Vegdirektoratet og kommunikasjonsrådgiver Hedda Klemetzen utgjør staben i KVU Oslo-Navet.

Mandatbrevet fra Samferdselsdepartementet er datert 14. august 2013. Prosjektleder Terje Grytbakk var på plass et par uker senere – den 1. september. Fra da og frem til nå har tiden gått med til å rigge prosjektet. For at det viktige arbeidet med å utrede konsepter for fremtidens kollektivtransport i hovedstadsregionen skal bli ferdig i tide og være av god kvalitet er det helt avgjørende med et solid fundament. Nå er relevante rådgivere tilknyttet prosjektet, viktige styringsdokumenter er utarbeidet og vedtatt og staben er fulltallig.

Sammensatt kompetanse

I januar flyttet staben inn på felles kontor under Jernbaneverkets tak på Byporten i Oslo. Den teller nå seks personer som gjør KVU-arbeid på hel- og deltid: Øyvind Rørslett (Jernbaneverket), Sari Wallberg (Vegdirektoratet), Arne Torp (Statens vegvesen region øst) og Iver Wien (Ruter AS) er fagfolkene som blant annet skal sørge for fremdrift, kvalitetssikre prosessen og bidra til det faglige arbeidet. Kommunikasjonsrådgiver Hedda Klemetzen er, i likhet med prosjektleder Grytbakk, ansatt på selve prosjektet. Hun er rådgiver for prosjektlederen og står for all type kommunikasjon.
- Staben har forskjellige faglige erfaringer og innfallsvinkler til samferdsel og spesielt kollektivtransport, noe som er en stor styrke i en kompleks og sammensatt konseptvalgutredning som denne, påpeker Grytbakk.
- Selv om vi er blitt bedt om å se spesielt på eventuelle tunnelløsninger for både T-bane og jernbane, ligger i utgangspunktet alt åpent for hvilke tiltak vi vil anbefale i sluttrapporten. Vi skal se på helheten i kollektivtrafikken, understreker han.

Konsulenter rett rundt hjørnet

Det omfattende arbeidet med å gjennomføre utredningen har vært ute på anbud frem til 27. januar.
- Det er gledelig å se at vi har fått inn solide tilbud fra en rekke konsulenter som har knyttet til seg utenlandske fagmiljøer. Det viser at dette oppdraget er attraktivt, og det lover godt for fortsettelsen, sier Terje Grytbakk.
De neste par ukene skal KVU-staben fordype seg i oppdragsbeskrivelser, kvalifikasjonsbeskrivelser og løsningsmetoder for å komme frem til hvem som er best egnet til å gjennomføre jobben. Tildeling vil bli gjort 12. eller 13. februar.

For å sikre grundige nok analyser av tunnelløsninger skal det gjøres teknisk-økonomiske vurderinger. Dette kommer i tillegg til de vurderinger som normalt vil inngå i en konseptvalgutredning. Arbeidet med disse vurderingene er lyst ut i en egen anbudskonkurranse, med frist 10. februar. 
- Det skal bli spennende å få konsulentene på plass og sette i gang med utredningsarbeidet, sier Grytbakk.