Gode konsepter på verksted 2b

Den 18. juni jobbet deltakerne på KVU Oslo-Navets tredje og siste verksted videre med konseptforslagene sine. Presentasjoner og oppgavebeskrivelser fra dagen kan lastes ned her.

 På den siste verkstedsdagen for KVU Oslo-Navet ble gruppene bedt om å bearbeide konseptene sine videre.

Flere hundre innspill ble samlet inn, registrert, gruppert og sortert av KVU-staben etter verkstedet den 4. juni. To konsepter fra hver gruppe ble delt ut igjen den 18. juni, slik at gruppene kunne bearbeide dem videre.

I menyen til høyre ligger rapporten fra verkstedet den 18. juni, de innledende presentasjonene, samt oppgavebeskrivelser fra dagen. Rapporten fra verkstedet 4. juni ligger i artikkelen fra denne dagen – "Andre verksted vel blåst".

Sortering av konsepter

KVU Oslo-Navet har blitt bedt om å utrede konsepter for kolletivtrafikken i hovedstadsområdet etter følgende inndeling:

A. Konsept uten nye T-bane- og jernbanetunneler
B. Konsept med ny jernbanetunnel
C. Konsept med ny T-banetunnel
D. Konsept med både ny T-bane- og jernbanetunnel
E. Konsept med ny T-bane- og jernbanetunnel og andre tunnelløsninger i Oslo-området
F. Aktuelle konsepter som utvikles i KVU-prosessen

I det videre arbeidet frem til utredningen skal leveres 1. mai 2015, skal alle utarbeidede forslag til kollektivløsninger sorteres etter denne inndelingen. Deretter skal forslagene gjennom en silingsprosess.

Alle forslag er med

I slutten av august skal prosjektgruppa i KVU Oslo-Navet starte silingen av konseptene. Alle forslag fra verkstedet 4. juni, samt de mer bearbeidede versjonene fra 18. juni blir behandlet i silingsprosessen, sammen med andre innkomne forslag, samt prosjektgruppas egne konseptutforminger. De konseptene som står igjen etter silingen skal blant annet videre til analyser og videre utredning, før vi står igjen med det som blir de endelige konseptforslagene.

Rapporten fra denne verkstedsdagen ligger i menyen til høyre. I tillegg ligger alle rapportene samlet på siden "Bakgrunn og dokumenter", som du finner i menyen til venstre.