Jernbaneverkets Utredninger

 • Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen

  Her er prosjektbeskrivelse for ny trasé på Nordlandsbanen, strekningen Stjørdal – Åsen med Forbordsfjellet tunnel. Det er startet opp et arbeid med konsekvensutredning og regulering av trasé for dobbeltspor.

 • Dobbeltspor Sandnes - Nærbø

  Jernbaneverkets perspektivanalyse mot 2050 viser at jernbanen vil måtte få en større rolle i persontransporten i de største byområdene. En silingsrapport med to anbefalte korridorer å gå videre med for dobbeltspor på strekningen Sandnes - Nærbø er nå klar.

 • NTP: Lanserer ny strategi for gods

  – Vi lanserer en bredere og mer optimistisk godsstrategi enn hva kanskje mange forventer. Vi ser at jernbanen kan utvikle løsninger som både er kommersielt og samfunnsøkonomisk forsvarlig. Det vil bidra til å overføre gods fra veg til bane, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

  Godstog ved Harran, Nordlandsbanen.
 • Høring om Østre linje ferdig behandlet

  KVU Østre linjes avgreining mot Oslo var på høring i perioden 13. oktober–16. desember 2015. Til sammen kom det inn 23 høringsuttalelser, som nå er oppsummert og sendt til Samferdselsdepartementet.

 • Høringsinnspillene behandlet og overleveret

  Arbeidet med å sammenstille og behandle høringsuttalelsene er avsluttet og høringsdokumentet er oversendt oppdragsgiverne for KVU Oslo-Navet.

 • Nå kan du si din mening om Grenlandsbanen

  Jernbaneverket gjennomfører nå en høring om Grenlandsbane-utredningen og inviterer alle til å komme med innspill.

  Ingressbildet viser mulig korridor for Grenlandsbanen.
 • Jernbaneverket foreslår ny jernbane til Kongsberg via Vestfossen

  Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg. Dette går fram av en utredning som nå er oversendt Samferdselsdepartementet.

  Oversikt over konseptene.
 • KVU Grenlandsbanen

  Her publiseres informasjon om konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

 • Grenlandsbanen tar deg raskere mellom Oslo og Kristiansand

  Jernbaneverket anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen.

  Ingressbildet viser kart over mulige korridorer for Grenlandsbanen.
 • Norsk-svensk enighet om jernbane over grensen

  – Dette er et godt forarbeid til en grenseoverskridende utvikling av jernbanen mellom Norge og Sverige, sier regiondirektør Sjur Helseth. 23. mai leverte Jernbaneverket utredningen «Oslo–Gøteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren» til Samferdselsdepartementet. Utredningen er gjennomført i samarbeid med svenske Trafikverket. For første gang er denne jernbanestrekningen sett på som en helhet på tvers av riksgrensen.