Anbefaler å gå videre med Rådal og Unneland

KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen: Jernbaneverket anbefaler Rådal og Unneland som aktuelle steder for ny godsterminal i Bergensregionen. Det er blant konklusjonene i en KVU, som har vurdert ulike alternativer for havn og godsterminal i Bergensregionen. Dokken i Bergen indre havn bør utvikles som planlagt. På lengre sikt kan havnen flyttes til Sletten ved Flesland.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk KVU for logistikk-knutepunkt i Bergensområdet overlevert 8.desember. (Foto: Inge Hjertaas)

Konseptvalgsutredning (KVU) er en statlig utredning i tidlig fase for store investeringsprosjekter. Innenfor KVUens analyseperiode frem mot 2050 vil det være behov for nye terminaler eller terminaltiltak både for jernbaneterminalen på Nygårdstangen, og havnen på Dokken. Jernbaneterminalen, selv med modernisering, vil med stor sannsynlighet nå sin kapasitetsgrense innen 10-20 år. Det anbefales derfor at de to alternativene sendes ut på høring parallelt med kvalitetssikringen (KS1) før endelig beslutning tas.

Mange alternativer vurdert

60 steder er vurdert for godshavn og terminal (se vedlagt kart). Arbeidet har pågått i nesten to år, forteller regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket:
– Det har vært en grundig prosess der svært mange aktører har vært med og gitt sine innspill og der det tidligere er utredet flere alternativer. Det vi legger frem, er resultatet av et omfattende arbeid. De fleste stener er snudd, sier han.

Dagens terminaler

Det anbefales at godshavnen på Dokken videreutvikles i tråd med vedtatt arealplan for Dokken (0-alternativet) slik at kapasiteten kan økes frem mot 2045. Det er også mulig å videreutvikle Dokken slik at det oppnås kapasitet i hele analyseperioden i KVUen (2050). På lang sikt kan det være aktuelt å flytte havna ut av sentrum. Sletten ved Flesland peker seg ut som det beste alternativet for en slik fremtidig havn. Jernbaneterminalen må imidlertid opprustes for å møte den økte etterspørselen.

Delt konsept er best

 Jernbaneverket anbefaler at delt konsept legges til grunn for videre planlegging.
– Delt konsept kommer bedre ut i analysene enn et samlet konsept, både i forhold til godsmengde og samfunnsøkonomi, sier Lars Christian Stendal. Rådal og Unneland fremstår som de beste lokaliseringsalternativene for en slik utflytting. Disse to alternativene har ulike styrker og svakheter. Investeringskostnadene for jernbaneterminalene er beregnet til henholdsvis 7,2 og 5,6 milliarder kroner.

Ut på høring

 KVUen skal sendes ut på offentlig høring, og kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Sammen med høringsuttalelsene og den eksterne kvalitetssikringen danner KVU-dokumentene grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.
– Fra en beslutning er tatt vil det ta lang tid før en ny terminal kan settes i drift, sier Stendal.

Vedlegg/lenker:

  • Kart som viser steder som er vurdert for havn og jernbaneterminal
  • Foto av regional strategidirektør i Jernbaneverket Lars Christian Stendal.
  • Hovedrapport KVU logistikknutepunkt i Bergensregionen
  • Behovsanalyse
  • Strategidokument
  • Konseptrapport
  • Ikke prissatte virkninger
  • Dokumentasjonsnotat siling 3
  • Persontransport
  • http://www.jernbaneverket.no/kvugodsbergen

Kontaktpersoner:

Thor Erik Skarpen, 91655144
Lars Christian Stendal, 91115516

Kartet viser alle innspill på terminallokaliteter for jernbaneterminal eller havn. Klikk for større kart.

Konseptvalgutredningen ble overlevert Statsråden (tv) av jernbanedirektør Elisabeth Enger og regional utviklingsdirektør i jernbaneverket Lars Chrstian Stendal (th) (Foto: Inge Hjertaas)