Skal utrede fremtidig godsterminal i Bergen

Jernbaneverket vil få i oppdrag å utrede framtidige løsninger og alternativer for godsterminal i Bergen. Kapasiteten på dagens godsterminal på Nygårdstangen er i ferd med å nå taket.

Jernbaneverket får nå i oppdrag å utrede alternativer til dagens godsterminal på Nygårdstangen i Bergen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
-Samferdselsdepartementet vil om kort tid gi Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Jernbaneverket vil få i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for ny godsterminal i Bergensområdet.

 I oppdragsbrevet til Jernbaneverket vil Samferdselsdepartementet legge premissene for det videre arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU).

- Den rødgrønne regjeringen la i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 opp til å utsette konseptvalgutredningen for nytt logistikknutepunkt i Bergensområdet til den nasjonale godsanalysen er ventet ferdigstilt i 2015. -Så lenge disse to arbeidene er godt koordinert, ser vi ingen grunn til å vente med å sette i gang konseptvalgutredningen., sier Ketil Solvik-Olsen.

Jernbaneverket har tidligere pekt på behovet for å sette i gang en konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergen. Det er også et sterkt lokalpolitisk ønske om å flytte dagens terminal fra den sentrale lokaliseringen på Nygårdstangen. Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen ligger sentralt i byen, og i direkte tilknytning til det viktigste knutepunktet for kollektivtrafikken. Området er derfor godt egnet til byutvikling.

En KVU vil være viktig for både å avklare nærmere ulike alternativer til dagens godsterminal, men også for å se på alternativ bruk av disse verdifulle arealene, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.