Hvor bør nytt logistikknutepunkt etableres? (dokumenter fra verksted 2)

Det andre av to ideverksteder i konseptvalgsutredningen(KVU) for nytt logistikknutepunkt for Bergensregionen resulterte i mange forslag til hvor havne- og jernbanefasilitetene bør ligge i fremtiden.

Over 50 representanter fra næringsliv, organisasjonsliv og myndigheter la under ideverkstedet frem og diskuterte en rekke forslag til hvor et nytt logistikknutepunkt for jernbane og sjø kan ligge. Forslagene er samlet i denne rapporten og skal analyseres i Jernbaneverkets videre utredningsarbeid. I rapporten finnes også presentasjonene som ble holdt i plenum på verkstedet. 

Det var stort engasjement i gruppearbeidet. Både tidligere kjente forslag, samt noen nye, ble lagt fram med ønske om videre analyser av alternativene. Havneforhold, jernbanetraseer, samlokalisering og delte løsninger ble heftig diskutert.

Hensikten med KVUen er å finne en langsiktig løsning for håndtering av gods i Bergensregionen. Innspillene fra ideverkstedet vil bli bearbeidet og silet i det videre arbeidet. Hovedrapport med anbefalinger fra KVUen vil foreligge til høring sommeren 2015.

Inge Tangerås fra Bergen og omland Havnevesen, Kurt Rune Andreassen fra CCB og Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd i munter passiarOrdfører Kari-Anne Landro pekte på en mulighet for godshavn i Sund kommune. Distriktssjef i Bring Unni Sivertsen er opptatt av å ha sin virksomhet nærmest mulig jernbanen.