Fremdriftsplan KVU logistikknutepunkt Bergen

Arbeids- og fremdriftsplan for konseptvalgsutredningen (KVU) logistikknutepunkt i Bergensregionen.

Jernbaneverket har fått i oppdrag å utarbeide konseptvalgutredning (KVU) for logistikknutepunkt i Bergensregionen. Som første leveranse i dette arbeidet er det utarbeidet en arbeids- og fremdriftsplan som er oversendt Samferdselsdepartementet. Planen gir en oversikt over bakgrunnen for prosjektet, avgrenser prosjektet tematisk og geografisk, og beskriver arbeidsopplegg, organisering og fremdrift for KVUen.

Kontaktperson: Hanne Dybwik-Rafto dybhan@jbv.no