Fakta: Dette er en KVU

En konseptvalgsutredning (KVU) er en utredningsmetode designet til å gi Regjeringen et beslutningsgrunnlag i store utbyggingssaker. Det er som regel statlige etater som utfører KVU på oppdrag fra sine departement. Berørte parter involveres i utredningen. Arbeidet skal ende opp med en anbefaling for valg av konsept.

Det er Finansdepartementet som fastsetter veilederen for hvordan en slik utredning skal gjennomføres. I en KVU kartlegges først behov og målsettinger for tiltaket gjennom et ideverksted med bred deltagelse fra berørte parter og andre som har interesser i saken. Dette er ofte kommuner, næringsliv, organisasjoner og statlige etater. Dernest vil et nytt ideverksted ta for seg ulike konsept og konkrete forslag. Det tegnes opp ulike scenarier for begrenset utbygging, noe utbygging og full utbygging. Mulighetsstudier, analyser, kostnadsoverslag, samfunnsøkonomi og framskrivninger lages som kunnskapsgrunnlag i arbeidet.

Ekstern kvalitetssikring, såkalt KS1, utføres av tredjepart som et supplement til utredningen. Deretter kan Regjeringen velge konsept og veien videre. For eksempel å gi en statlig etat oppdrag om å starte offentlig planlegging av det valgte konseptet.