Oslokorridoren, Lillehammer - Oslo S - Larvik 2015

Jernbaneverket definerer her Oslokorridoren som strekningene fra Oslo S og ut til Lillehammer og Larvik. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for næringslivet og for togtrafikken utover i landet.

Sporfornyelse på Oslo S <strong>Foto: Hilde Lillejord</strong>
 
I 2015 vil det fortsatt foregå fornyelsesarbeider på strekningen Lysaker - Etterstad, der de største tiltakene er gjennomført i de foregående årene.  Etterarbeidene etter tidligere års store fornyelsesjobb fordeler seg på overbygning hvor det skal skiftes 9 sporveksler, foretas komponentbytte i 13 sporveksler og restarbeider innenfor elkraft-, signal/sikringsanlegg.

Det skal i tillegg gjennomføres sporfornyelse, masseskifte og dreneringstiltak på ca. 1 km dobbeltspor på strekningen Etterstad – Bryn. På denne strekningen byttes det også ut to jernbanebruer og rives en overgangsbru. I tillegg byttes en jernbanebru på godstogsporet mellom Loenga og Bryn.

På Loenga i Oslo fornyes tre sporveksler med tilhørende varme og tilliggende spor. Også kontaktledningsanlegget samme sted er under fornyelse.

På Alnabru godsterminal fortsetter fornyelsen av infrastrukturen, bla. skiftes sju sporveksler og 1 200 meter spor.

På strekningen Lysaker – Sandvika på Drammenbanen har det pågått en omfattende fornyelse av infrastrukturen i forbindelse med bygging av ny Høvik st.
Arbeidet med innføring akseltellere til erstatning for sporfelt Oslo S - Drammen videreføres på strekningen Asker - Drammen i 2015.

På Vestfoldbanen skal det byttes ut en 21 meter lang jernbanebru over Dronningensgate i Larvik. Det skal også byttes sviller på flere delstrekninger. Videre skal det gjøres utbedringer i stikkrenner og linjegrøfter for å lede vannet vekk fra jernbanens underbygning.

På strekningen Asker – Kongsberg skal det byttes sviller på flere delstrekninger. På Drammen stasjon skal det byttes to sporveksler, gjennomføres skinnebytte og ballastrens i spor 4. På strekningen Hokksund – Kongsberg skal det utføres flomsikrings- og dreneringstiltak.

Flere steder skal det også skiftes ut isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter er en viktig del av togdeteksjonssystemet som registrerer hvor togene til en hver tid befinner seg. En god tilstand på disse er viktig for å unngå saktekjøringer og forsinkelser som følge av signalfeil.

De store anleggsarbeidene med nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Holm til Nykirke, som inkluderer nye Holmestrand stasjon, går videre for fullt i 2015. Gjennomslag i den lange hovedtunnelen skjedde våren 2014 og strekningen er planlagt ferdig i 2016.

På Dovrebanen sør for Lillehammer videreføres de store arbeidene med utbedring og fornyelse av banens dreneringssystemer. Dette er avgjørende for å få et godt og stabilt spor og samtidig en forberedelse for kjøring av ballastrenseverk på strekningen. Prosjektet går over flere år og strekningen har et stort vedlikeholdsetterslep. Det skal skiftes skinner på nesten 10 kilometer mellom Eidsvoll og Fåberg. I tillegg skal også mange sviller byttes ut. Det skal også byttes sporveksler på Hamar stasjon, Steinsrud og Brøttum (2 stk), totalt 4 stk. 

På Hamar stasjon fornyes kontaktledningsanlegget med nye master, samt at det utføres diverse mindre signaltekniske tiltak.

Tallet på signalfeil skal reduseres gjennom et eget prosjekt for dette. Signalfeil består oftest i at det ikke er mulig å stille klarsignal for tog fordi systemet feilaktig viser at det allerede er et tog på strekningen, såkalt ”belegg”. Dette medfører forsinkelser i trafikken, derfor er færre signalfeil et viktig punktlighetstiltak. 

I 2015 starter også et prosjekt som skal forhindre solslyng. Dette prosjektet videreføres i 2016 og 2017.

Det vil også i 2015 bli gjennomført rassikringstiltak på strekningen. Gjennom flere år er det utført store forebyggende arbeider i sideterrenget, over og under banen, for å hindre ras og utglidninger. I tillegg skal en tunnel sikres og utbedres mot vanninntrenging, ras og steinsprang.

Anleggsarbeidene på nytt dobbeltspor på 17 kilometer bane nordover fra Minnesund går for fullt og strekningen skal etter planen åpnes i slutten av 2015.

På Hovedbanen, Bøn stasjon, planlegges nytt vegsikringsanlegg. Dette vil gi bedre sikkerhet og lavere feilrate.