Punktlighetstiltak og vedlikeholdsoversikt 2015

 • Tiltaksliste, vedlikehold i 2015

  2015 er det første året med et budsjett som gjør det mulig å ta inn på vedlikholdsetterslepet som er anslått til å ligge på rundt 17 milliarder kroner. Planene for i år er klare og arbeidet er i gang, her er en oversikt:

 • Dovrebanen 2015

  Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det gjennom flere år skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring.

 • Bergensbanen 2015

  Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. Tiltak for å gjøre banen mer robust mot store nedbørmengder og klimapåvirkning de viktigste prosjektene på Bergensbanen også i 2015.

 • Sørlandsbanen 2015

  Sørlandsbanen er 651 kilometer lang fra Hokksund til Stavanger. Banen er knyttet sammen med den 42 kilometer lange Drammen- banen (Oslo S – Drammen). 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2015 er arbeidene med totalfornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes.

 • Oslokorridoren, Lillehammer - Oslo S - Larvik 2015

  Jernbaneverket definerer her Oslokorridoren som strekningene fra Oslo S og ut til Lillehammer og Larvik. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for næringslivet og for togtrafikken utover i landet.

 • Ofotbanen 2015

  Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen er den strekningen i landet med mest godstrafikk målt i tonn. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen.

 • Nordlandsbanen 2015

  Nordlandsbanen er den 726 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rassikring og drenering. Banens mange bruer fornyes i et eget prosjekt.

 • Gjøvikbanen 2015

  Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa.

 • Rørosbanen 2015

  Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller.

 • Kongsvingerbanen 2015

  Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsvingerbanen er den første hele banen der sporet er ferdig ballastrenset. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2013 ,og det vil i 2015 bare foregå mindre tiltak.