Prosjektarbeid

Prosjektarbeid Her finner du forslag til tema og problemstillinger som kan ligge til grunn for prosjektarbeid.  

Jernbanen og sikkerhet

Jernbanen er en av våre tryggeste transportformer. Sikkerhetsarbeidet har alltid høyeste priorititet i Jernbaneverket. De siste årene har mer ekstremvær gitt nye utfordringer knyttet til rasfare og vann i grunnen. Også planovergangene på jernbanenettet representerer en sikkerhetsutfordring.

Hvordan kan jernbanen også i framtiden holde et optimalt sikkerhetsnivå?

Jernbanen og miljøet

Samferdselen i Norge står overfor mange ulike miljøutfordringer. Dette gjelder særlig innenfor områdene biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, klimaendringer, luftforurensing og støy.

Hvordan kan det satses på jernbane og annen kollektivtransport som gir de reisende et transportalternativ som er mindre miljøskadelig, og bidrar dermed til å redusere de negative miljøvirkningene fra transportsektoren?

Jernbanen og punktlighet

Løvfall og glatte skinner, dyrepåkjørsler, dårlig vær med ras og rasfare, snø og kulde er bare noen få årsaker til avvik i punktligheten i togframføringen.

Hvordan kan jernbanen øke punktligheten under togframføringen og dermed bedre servicetilbudet overfor de reisende?

Jernbanen og framtiden

Hvordan kan Jernbaneverket legge til rette for at jernbanen framstår som en sikker, moderne og samfunnsøkonomisk lønnsom transportform?