Reguleringsplanen for Lysaker-Sandvika vedtatt

Onsdag 30. august 2006 vedtok Bærum kommunestyre reguleringsplanen for nytt dobbeltspor på strekningen Lysaker-Sandvika. Dermed går forberedelsene til anleggsstart inn i siste fase. Første tunnelsalve sprenges etter planen i mars 2007.

Som kjent har det vært et sterkt lokalt engasjement for å få kommunen til å lage en alternativ reguleringsplan. Ønsket er at Jernbaneverket skal bore Bærumstunnelen med tunnelboremaskin (TBM) i steden for å sprenge.

Kommunestyret vedtok imidlertid rådmannens planforslag, som innebærer sprenging av en ettløps, dobbeltsporet tunnel med atkomst fra tre tverrslag.

Mindre endringer
Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn i vår, og fristen for å komme med merknader var 12. mai. Totalt kom det inn 54 merknader fra privatpersoner, beboergrupper, bedrifter, offentlige etater, naturorganisasjoner og velforeninger.

Siden har Jernbaneverket og Bærum kommune i fellesskap kommentert alle de 54 innkomne høringsuttalelsene, og det er gjort noen endringer i planen.

Deler av en turvei langs Engervannet, som var ønsket av Bærum kommune, har blitt tatt ut av planen på grunnlag av merknadene. Det ble også foretatt noen mindre justeringer under den politiske behandlingen i Plan- og miljøutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

Fra Store Stabekk til Fornebu
Opprinnelig var hovedriggområdet for utbyggingen, med lagerarealer og boligbrakker, foreslått plassert på Store Stabekk gård. Det var utarbeidet en egen reguleringsplan for dette arealet.

Fylkets landbruksmyndigheter varslet imidlertid innsigelse mot denne plasseringen, og det kom inn mange kritiske kommentarer fra naboer og velforeninger.

Jernbaneverket har i steden blitt enige med Oslo kommune om å leie et areale i Oksenøyveien 20B på Fornebu til dette formålet. Reguleringsplanen for Store Stabekk ble derfor trukket tilbake.

Tilfreds
- I reguleringsplanen har Jernbaneverket fått gjennomslag for de løsningene som vi mener totalt sett er de samfunnsmessig beste. Plasseringen av hovedriggområdet på Fornebu blir minst like god som den vi opprinnelig foreslo, sier prosjektleder Anne Kathrine Kalager.

- Det store lokale engasjementet har gjort veien fram til dette resultatet mer krevende enn vi kanskje hadde trodd. Samtidig setter vi stor pris på interessen. Dette har bidratt til at alle ledd har utført et svært grundig og godt arbeid med å utrede ulike aktuelle alternativer og metoder, sier hun.

Fem kontrakter
Utbyggingen mellom Lysaker og Sandvika blir delt opp i fem større entreprenørkontrakter, og Jernbaneverket forbereder nå utlysning av den første kontrakten, noe som etter planen skjer senere i høst.

Med forbehold om de nødvendinge bevilgningene over statsbudsjettet sprenges den første tunnelsalven i mars neste år.


Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område.

Planen vedtas av kommunestyret, og en vedtatt plan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes i reguleringsplanen:

 • Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.
 • Hva de ulike arealdelene kan brukes til.
 • Utforming av ferdig anlegg.
 • Plassering av tverrslag (atkomsttunneler), riggområder etc.
 • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Prosessen fram til vedtatt reguleringsplan:

 • Oppstart av arbeidet ble varslet gjennom annonser og brev i februar 2005. Det ble informert om tiltaket på møter i alle berørte velforeninger våren 2005.

 • Da planen hadde vært til første gangs behandling i Plan- og miljøutvalget i mars 2006, inviterte Bærum kommune ved Arealplan og Jernbaneverket Utbygging berørte grunneiere og naboer til nye informasjonsmøter om reguleringsplanen og tilhørende tiltak. Møtene ble avholdt i april/mai 2006.

 • Bærum kommune har utarbeidet reguleringsplanforslaget på bakgrunn av underlag fra Jernbaneverket.

 • Plan- og miljøutvalget i kommunen vedtok i slutten av mars 2006 å legge planen ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 30. mars til 12. mai 2006.

 • Innen denne fristen kunne alle berørte komme med merknader til planen innen utløpet av høringsfristen. Merknadene ble sendt Bærum kommune.

 • I samråd med Jernbaneverket har Bærum kommune gjennomgått alle innkomne merknader og gjort noen mindre tilpasninger i planen.

 • Planen ble godkjent av Plan- og miljøutvalget ved andre gangs behandling 10. august.

 • Planen ble godkjent av Formannskapet onsdag 16. august.

 • Onsdag 30. august ble planen behandlet i kommunestyret, som fattet endelig og bindende vedtak.

Når reguleringsplanen er godkjent kan Jernbaneverket erverve grunn til utbyggingen. Jernbaneverket planlegger byggestart i mars 2007, og prosjektet skal være ferdig sommeren 2011.

Miljøoppfølgingsprogram


Det utarbeides et eget miljøoppfølgingsprogram som regulerer ulike miljøforhold i anleggsfasen. Programmet spesifiserer krav og tiltak for bl.a. anleggstrafikk; støy, støv og rystelser; samt tiltak for å hindre grunnvannssenking og setningsskader.

Miljøoppfølgingsprogrammet høres og vedtas som en del av reguleringsplanen. Entreprenørene som skal utføre arbeidene, er kontraktsmessig forpliktet til å følge miljøoppfølgingsprogrammet.