Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Som byggherre har Bane NOR det overordnede ansvaret for å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på våre bygge- og anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeid.

Bane NOR stiller høye krav til sikkerhet, både til oss selv og til dem som skal prosjektere og utføre arbeid på våre bygge- og anleggsplasser.

Vårt ansvar som byggherre er hjemlet i Byggherreforskriften, som beskriver plikter byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen for å sikre at SHA blir ivaretatt. I hovedtrekk skal byggherren blant annet sørge for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er ivaretatt ved:

  • de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas.
  • å beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene som har betydning for arbeidene som skal utføres, og synliggjøre dette i tilbudsgrunnlaget.
  • at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.
  • at det utarbeides en SHA-plan som inneholder organisasjonskart, fremdriftsplan, spesifikke tiltak og rutiner for avviksbehandling (endringer).
  • at det koordineres i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

Som en av landets største byggherrer har Bane NOR forpliktet seg til å ta ansvar for å gjøre en særskilt innsats, der vi som byggherre vil kunne utgjøre en reell betydelse i arbeidet for en skadefri bygge- og anleggsnæring.

I likhet med foregående år (da under Jernbaneverket) har Bane NOR undertegnet og tilsluttet seg  «charteret» som ble signert 14. mars 2017 ved konsernsjef Gorm Frimannslund.

Se dokumenter under «last ned» for å lese mer om «charteret», tiltaksplanen samt bransjestandardene (veileder), som er utarbeidet av byggherrene.

Kontaktperson i Bane NOR: Marie Halvorsen