Kontinuerlig arbeid for en trygg jernbane

Gjennom de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i jernbanetrafikken. Jernbaneverkets sikkerhetsarbeid har 0-visjonen som målsetting.


 

Jernbaneverket jobber med henblikk på 0-visjonen. For å oppnå dette må vi lete etter forbedringspunkter, lære av nestenulykkene og velge virkningsfulle forebyggende tiltak.

Tiltak som GSM-R-radiosamband mellom tog og togleder på alle baner, ATC på Rørosbanen, alarm i togledersentralene dersom tog passerer stoppsignal, rassikringsarbeider og ikke minst sikring eller nedleggelse av mer enn 1100 planoverganger bidrar alle til at jernbanen blir stadig tryggere. I tillegg jobber vi i Jernbaneverket med å styrke sikkerhetskulturen. Dette er en viktig bidragsyter for å gjøre sikkerheten mer robust.

Utbygging av radiosambandet GSM-R på alle strekninger er et av største viktigste sikkerhetstiltakene som er gjennomført de siste ti årene. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>

 

Jernbanen har etter år 2000 beveget seg fra en hendelsesbasert sikkerhetsstyring og over mot mer risikobasert sikkerhetsstyring. Dette har betydd at risikoanalyser integreres i flere arbeidsprosesser og øker sannsynligheten for  at farer skal kunne avdekkes og håndteres før de fører til ulykker. Læring av uønskede hendelser har en sentral plass i sikkerhetsstyringen og verktøyet for registrering og oppfølging av uønskede hendelser utvikles og forbedres stadig. Rapporteringsgraden øker kontinuerlig og årlig håndterer systemet over 20 000 innmeldte saker.

Her er en oversikt over noen viktige punkter i sikkerhetsarbeidet siden 2000: 

Planoverganger

Gjennom de siste ti årene er det fjernet ca 1100 planoverganger. Det finnes nå ca 3800 registrerte planoverganger på jernbanenettet. De aller fleste av dem er private og svært mange av disse er ikke i bruk og er bare registrert som en gammel rettighet knyttet til eiendommer langs sporet. Det reelle tallet på planoverganger som er i bruk er om lag 2000. Det er brukt store beløp på å erstatte planoverganger med underganger, overgangsbruer og på å bygge oppsamlingsveier langs jernbanen fram til sikre kryssingspunkter. Til grunn for arbeidene er det laget kartlegginger knyttet til risiko slik at de mest utsatte overgangene har fått gjennomført tiltak først. Dette arbeidet skal videreføres og fjerning eller sikring av planoverganger er fortsatt et høyt prioritert  sikkerhetstiltak.  
Mer enn 1100 planoverganger er fjernet på ti år. Mange av dem er erstattet av sikre underganger, som her. (Foto: Njål Svingheim) 

GSM-R

Dette er et lukket mobilnett (digitalt radiosystem) utviklet for jernbanen i Europa. GSM-R har funksjoner som gjør kommunikasjonen mellom togleder og lokfører enklere. Den gir også sikker og effektiv kommunikasjon i en nødsituasjon og alle tog i et område kan varsles samtidig ved eventuelle faresituasjoner. GSM-R ble tatt i bruk på alle baner i 2007 og Norge var da første land i Europa med full utbygging av systemet.

Klimaendringer

Mer ekstremnedbør og større temperatursvingninger har gitt behov for nye tiltak. Jernbaneverket driver systematisk kartlegging av alle strekninger med tanke på rasfare. Sentralt er også samarbeidet med Meteorologisk institutt om værvarsling og utbygging av værstasjoner langs jernbanenettet. Dette gir mer nøyaktige varsler og bedre oversikt over lokale forhold. Jernbaneverket gjennomfører tiltak som å forsterke fyllinger, utbedre dreneringssystemer for vann, sikre skjæringer og fjellsider og å bygge rasvarslingsanlegg. Dette er omfattende arbeider som har pågått de siste årene og som vil bli videreført. De siste ti årene har det vært en økende trend med flere ras og utglidninger, dette er derfor et prioritert område for kommende sikkerhetstiltak.

ATC

ATC (automatic train control) er en barriere mot sammenstøt mellom tog som inntrer dersom et tog ikke følger bremsekurven (normal nedbremsing) inn mot et signal som viser stopp. Dersom toget passerer stoppsignal vil ATC-systemet alltid sørge for nødbrems.
På grunn av at enkelte tog krever lange bremselengder kan det i noen få tilfeller være slik at toget likevel ikke stanser før det kan komme i konflikt med en annen togveg (spor for et annet tog). Denne muligheten jobbes det også systematisk for å hindre.

Togledersentralene

I tillegg til at GSM-R –systemet gir sikkert samband til alle tog, har togledersentralene også blitt utstyrt med alarmer som gir svært tydelig varsel dersom et tog passerer stoppsignal. Toglederen for den aktuelle strekningen kan da straks varsle øvrige tog og kontakte det toget som har passert stoppsignalet.

Stasjoner

Jernbaneverket har kontinuerlig pågående arbeid for å utbedre plattformer som er for korte i forhold til lengden på togene som skal stoppe på stasjonene. Dette vil bedre sikkerheten for passasjerene og våre ansatte ved av- og påstigning. De siste årene er plattformene og dermed på- og avstigningsforholdene betydelig bedret på an lang rekke stasjoner.

Kulturendring

Gjennom de siste ti - femten årene er det gjort store investringer i sikkerhetstiltak i jernbanetrafikken. Jernbanen i Norge ligger høyt på statistikkene over land med få ulykker i forhold til trafikkmengde. I tillegg til de nevnte fysiske tiltakene som er utført og som blir videreført, har det også i perioden blitt lagt stor vekt på sikkerhetsforståelse, opplæring, systematisk sikkerhetsarbeid og kulturbygging internt i både Jernbaneverket og hos togselskapene. Dette arbeidet blir også videreført fremover og er et viktig element i å gjøre sikkerheten robust.