Byggegrenser

Det skal alltid hentes inn tillatelse fra Bane NOR før det settes i gang arbeid på, ved eller nær jernbanesporet.

Det er ikke tillatt å bygge, grave eller fylle opp masse innenfor en avstand på 30 meter fra jernbanen.(Foto: Njål Svingheim)

Etter jernbaneloven § 10 er det forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. I sistnevnte tilfeller hvor det foreligger annen byggegrense m.m. skal tillatelse alltid gis hvis det ikke foreligger særlige grunner for avslag. 

Kjøreveiens eier kan fastsette vilkår for tillatelsen. Vilkårene skal særlig ivareta hensynet til jernbanesikkerheten, jernbanens uforstyrrede drift og behovet for vedlikehold og eventuell mulig senere utvidelse av kjøreveien. Vilkår kan settes både til selve gjennomføringen av tiltaket, til bruk og vedlikehold samt til plassering. 

Kjøreveiens eier kan pålegge eier av naboeiendom, eller rettighetshaver til slik eiendom, å fjerne trær og annen vegetasjon innenfor 30-metersgrensen når hensynet til togframføringen eller omgivelsenes sikkerhet tilsier det. Etterkommes ikke pålegget, kan kjøreveiens eier selv besørge vegetasjonen fjernet.

Eier eller rettighetshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som følger av slike tiltak samt for eventuelle utgifter forbundet med dette.

Dersom det i tide er gitt skriftlig beskjed om at planting innenfor 30-metersgrensen ikke skal skje, har eier eller rettighetshaver ikke krav på vederlag. 

Tillatelse er ikke nødvendig når sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei. I slike tilfeller gjelder veglovens bestemmelser. 

Vedtak etter jernbaneloven § 10 kan påklages til Jernbanedirektoratet.

Krav om søknad på forhånd

Det skal alltid søkes om tillatelse fra Bane NOR for tiltak som kan påvirke jernbaneanlegget eller tilhørende dreneringsanlegg innenfor 30 metersonen langs begge sider av nærmeste spormidt.

Tillatelse

Det kan gis tillatelse til å gjennomføre tiltak innenfor 30 metersonen i medhold av jernbaneloven § 10 på bestemte vilkår.

Hvorfor byggegrense?

Reglene skal medvirke til:

  • Kontroll med bygg- og anleggsvirksomhet nær sporet som bl.a. kan forårsake setningsskader eller fare for liv og helse på grunn av nærhet til høyspenningsanlegg (kontaktledning)
  • Sikre tilstrekkelig sikt for lokfører til signaler, skilt, planoverganger, spor i kurve m.m.
  • Sikre tilstrekkelig sikt i begge retninger for brukere av planoverganger
  • Redusere risiko for ulovlig ferdsel i og ved spor
  • Sikre adkomst til sporet for drift og vedlikehold
  • Sikre handlefrihet ved vedlikehold, ombygging eller utvidelse av infrastrukturen, herunder plass for flere spor, kontaktledninger, tekniske bygg, signaler, støyskjermer, sikkerhetsgjerder, planskilt kryssing m.m.
  • Tilstrekkelig avstand reduserer miljøulemper som støy, vibrasjoner, strukturlyd m.m.
  • Redusere konsekvenser av brann og ulykker langs sporet
  • Sikre plass for og redusere risiko for skade ved snørydding
  • Unngå konflikter med nedgravde anlegg, kabler og ledningsgater