Byggegrense

Det er ikke tillatt å bygge, grave eller fylle opp masse innenfor en avstand på 30 meter fra jernbanen. Det skal alltid hentes inn tillatelse fra Bane NOR før det settes i gang arbeid som skal skje på, ved eller nær jernbanesporet. Dette gjelder også alt arbeid som kan påvirke jernbaneinfrastrukturen.

Det er ikke tillatt å bygge, grave eller fylle opp masse innenfor en avstand på 30 meter fra jernbanen.(Foto: Njål Svingheim)
Innenfor 30 meter fra nærmeste midtlinje er det ikke tillatt:

 • å oppføre bygning eller annen installasjon
 • å foreta utgraving
 • å foreta oppfylling

Bane NOR kan etter søknad gjøre unntak fra disse reglene. (Jernbaneloven §10, første ledd). Reglene gjelder i områder der det ikke fines reguleringsplan som setter annen særskilt byggegrense. Dette innebærer:

 • 1. 1. I uregulerte områder gjelder Jernbaneloven §10.
 • 2. 2. I regulert område gjelder Jernbaneloven §10.
 • 3. 3. I regulert område med særskilt byggegrense gjelder vedtakene i reguleringsplanen.

Dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon fra byggegrensen på 30 meter for tiltak som faller inn under punktene 1 og 2 nevnt ovenfor. Søknad sendes til Bane NOR.

Hvorfor byggegrense?

Reglene skal medvirke til:

 • Å sikre tilstrekkelig sikt for lokføreren
 • Tilstrekkelig avstand i forhold til støy og vibrasjoner
 • Kontroll med bygninger og anlegg inntil sporet
 • Å gi tilstrekkelig plass for snørydding og å redusere faren for sprut fra sporet
 • Å unngå gjenbygging med tanke på framtidige moderniseringer og omlegginger
 • Å unngå konflikter med nedgravde anlegg, kabler og ledningsgater.
 • Å redusere ulemper for togframføringen ved brann- og eksplosjonsfare på naboeiendommer