Fakta om prosjektet

InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik er på totalt 40 kilometer og skal koples sammen med dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Denne strekningen er ca. 40 km lang og inngår i det tredje trinnet av InterCity-utbyggingen, hvilket innebærer at den skal ferdigstilles innen 2030. 

Jakten på gode løsninger
Hensynet til kulturminner, kulturmiljø, landbruk og bebyggelse er noen av de viktigste
temaene i planarbeidet. Det er utfordrende å finne gode løsninge som sikrer sentral stasjonslokalisering samtidig som de nye dobbeltsporene skal tåle høye hastigheter, gi kort reisetid og holde investeringskostnadene nede.

Basert på foreslått utbyggingstakt i Nasjonal transportplan (NTP) og planstatus er strekningen foreløpig inndelt i tre strekninger:

• En dobbeltsporparsell på deler av strekningen Stokke-Sandefjord, for å oppnå halvtimesfrekvens Skien-Oslo innen 2026
• Tønsberg-Sandefjord, ferdig 2030
• Sandefjord-Larvik, ferdig 2030

Forstudie og planprogram
Våren 2016 ferdigstilte Jernbaneverket et Forstudie for strekningen. Basert på informasjonen herfra, utarbeidet prosjektet et forslag til planprogram som ble presentert for de berørte kommunene i mai 2016. Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan komme med innspill når planprogrammet legges ut på høring, 1. mars 2017. Les mer om forslag til plaprogrammet her.

Videre prosess for planlegging
Høringsperioden for planprogrammet er fra 1. mars til 12.april. Det betyr at alle som ønsker det kan gi sin skriftlige uttalelse til planprogrammet, i denne perioden. Vi vil oppfordre til å benytte denne muligheten. I høringen kan man gi sine innspill; enten dette er forslag, kritikk eller ros.

Etter dagens fremdriftsplan skal planprogrammet til politisk behandling i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner i august 2017.

Videre planlegging og utredning av strekningen Tønsberg-Larvik splittes i to:

  • Tønsberg – Furustad 2017-2018
  • Furustad – Larvik 2018-2019

Det betyr at kommunedelplanene (KDP) skal opp til politisk behandling i gjeldende kommuner for strekningen Tønsberg-Furustad i løpet av 2018, og for Furustad-Larvik i 2019. Dette er forutsatt at InterCity-prosjektet får penger til videre planlegging. I kommunedelplanen velges en av korridorene fra planprogrammet for videre utredning.

Etter at kommunedelplanene er vedtatt er neste ledd i planprosessen detaljregulering, hvor selve traseen for nytt dobbeltspor (innenfor korridoren) vil bli fastsatt. Her bestemmes det med andre ord nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå. Etter planen skjer det i 2021. 

Mulighetsstudie
I Larvik samarbeider Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR om muligheter og løsninger for vei, havn, byutvikling og bane. Arbeidet viser at jernbanetrasé er en viktig premiss for annen byplanlegging. Les mer om Mulighetsstudie på Larvik Kommune sine nettsider.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte:
Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug, e-post
Planleggingsleder Toril Wiig, e-post 
Kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde, e-post