Fakta om prosjektet

InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik er på totalt 40 kilometer og skal koples sammen med dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Denne strekningen er ca. 40 km lang og inngår i det tredje trinnet av InterCity-utbyggingen, hvilket innebærer at den skal ferdigstilles innen 2030. 

Jakten på gode løsninger
Hensynet til kulturminner, kulturmiljø, landbruk og bebyggelse er noen av de viktigste
temaene i planarbeidet. Det er utfordrende å finne gode løsninge som sikrer sentral stasjonslokalisering samtidig som de nye dobbeltsporene skal tåle høye hastigheter, gi kort reisetid og holde investeringskostnadene nede.

Basert på foreslått utbyggingstakt i Nasjonal transportplan (NTP) og planstatus er strekningen foreløpig inndelt i tre strekninger:

• En dobbeltsporparsell på deler av strekningen Stokke-Sandefjord, for å oppnå halvtimesfrekvens Skien-Oslo   innen 2026
• Tønsberg-Sandefjord, ferdig 2030
• Sandefjord-Larvik, ferdig 2030

Forstudie og planprogram
Våren 2016 ferdigstilte Jernbaneverket et Forstudie for strekningen. Basert på informasjonen herfra, utarbeidet prosjektet et forslag til planprogram som ble presentert for de berørte kommunene i mai 2016. Offentlige etater, grunneiere og andre interesserte kan komme med innspill når planprogrammet legges ut på høring, våren 2017. Les mer om forslag til plaprogrammet her.

Mulighetsstudie
I Larvik samarbeider Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket om muligheter og løsninger for vei, havn, byutvikling og bane. Arbeidet viser at jernbanetrasé er en viktig premiss for annen byplanlegging. Les mer om Mulighetsstudie på Larvik Kommune sine nettsider.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte:
Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug, e-post
Planleggingsleder Toril Wiig, e-post 
Kommunikasjonsrådgiver Hilde Lillejord, e-post