Fakta om prosjektet

InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik er på totalt 40 kilometer og skal koples sammen med dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Denne strekningen er ca. 40 km lang og inngår i det tredje trinnet av InterCity-utbyggingen, hvilket innebærer at den skal ferdigstilles innen 2032. 

Jakten på gode løsninger
Hensynet til kulturminner, kulturmiljø, landbruk og bebyggelse er noen av de viktigste temaene i planarbeidet. Det er utfordrende å finne gode løsninge som sikrer sentral stasjonslokalisering samtidig som de nye dobbeltsporene skal tåle høye hastigheter, gi kort reisetid og holde investeringskostnadene nede.

Basert på foreslått utbyggingstakt i Nasjonal transportplan (NTP) og planstatus er strekningen foreløpig inndelt i tre strekninger:

• En dobbeltsporparsell på deler av strekningen Stokke-Sandefjord, for å oppnå halvtimesfrekvens Skien-Oslo.
• Tønsberg-Sandefjord, ferdig 2032
• Sandefjord-Larvik, ferdig 2032

Forstudie og planprogram
Våren 2016 ferdigstilte Jernbaneverket et Forstudie for strekningen. Basert på informasjonen herfra, utarbeidet prosjektet et forslag til planprogram som ble presentert for de berørte kommunene i mai 2016.

1. mars 2017 ble forslag til planprogram lagt ut på høring. Bane NOR mottok mange innspill fra offentlige etater, grunneiere, organisasjoner, foreninger og lag. Les mer om forslag til planprogram her.

Statelig fastsettelse i Tønsberg
Sommeren 2017 ble det klart at Bane NOR vil be om statlig fastsettelse av planprogrammet for strekningen Tønsberg-Stokke. Forespørselen fra Bane NOR går til Samferdselsdepartementet i løpet av høsten 2017. Saksgangen er slik at Samferdselsdepartementet deretter kontakter Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som behandler og fastsetter planprogrammet. Det vil forsinke prosessen i Tønsberg og på Nøtterøy. Samtidig fremskyndes tidsplanen i Sandefjord og Larvik.

I utgangspunktet skulle korridorene gjennom Larvik kommune først utredes i 2018-2019. Nå ønsker Bane NOR å fremskynde planleggingen. Samtidig kan prosessen i Sandefjord kommune gå omtrent etter den opprinnelige planen.
Det betyr at planprogrammet deles i to: Tønsberg-Stokke settes på vent i påvente av departementets behandling, mens Stokke-Larvik kommer til politisk behandling i Sandefjord og Larvik kommuner høsten 2017.

Videre planlegging
Etter at planprogrammet er vedtatt, skal Bane NOR jobber videre med kommunedelplanene, før disse sendes til politisk behandling. Dette er forutsatt at InterCity-prosjektet får penger til videre planlegging. I kommunedelplanen velges en av korridorene fra planprogrammet for videre utredning.

Etter at kommunedelplanene er vedtatt er neste ledd i planprosessen detaljregulering, hvor selve traseen for nytt dobbeltspor (innenfor korridoren) vil bli fastsatt. Her bestemmes det med andre ord nøyaktig hvor dobbeltsporet skal gå. 

Mulighetsstudie
I Larvik samarbeider Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR om muligheter og løsninger for vei, havn, byutvikling og bane. Arbeidet viser at jernbanetrasé er en viktig premiss for annen byplanlegging. Les mer om Mulighetsstudie på Larvik Kommune sine nettsider.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte:
Planleggingssjef Hanne Sophie Solhaug, e-post
Kommunikasjonsrådgiver Simen Slette Sunde, e-post