Reguleringsplan

På denne siden finner du alle dokumentene vedrørende reguleringsplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Høringsperiode: Fra 19. februar til 8. april 2018.

Bane NORs anbefalte korridor ble vedtatt i oktober 2016. Bane NOR varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november 2016, og kom med en tilleggsvarsling av mindre utvidelser i oktober 2017.

Bane NOR sendte sitt reguleringplanforslag til Tønsberg, Re og Horten kommune til førstegangsbehandling 24. november. 
Nå har alle de tre kommunene førstegangsbehandlet planforslaget, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn mandag 19. februar 2018.  

Alle høringsuttalelser sendes skriftlig innen 8. april 2018 til enten:
postmottak@horten.kommune.no
- Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
- Horten kommunes kartportal

Høringsuttalelser merkes med «Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planId for den angjeldende kommunen
- PlanId 0701 00401 i Horten kommune
- PlanId 0704 20160146 i Tønsberg kommune
- PlanId 0716 20160037 i Re kommune

Spørsmål til planen kan rettes til:
Horten kommune v/Berit Vasstrand, tlf. 33 08 51 12, Berit.Vasstrand@horten.kommune.no eller Vera Irene Gjersøe, tlf. 33 08 50 00, Vera.Gjersoe@horten.kommune.no
Tønsberg og Re kommune v/Ståle Sørensen, tlf. 33 34 86 20, stale.sorensen@tonsberg.kommune.no 
Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen v/ Torbjørn Landmark, mob: 915 52 684,  torbjorn.landmark@banenor.no 

Alle plandokumentene er tilgjengelige her

Horten kommune
Saksfremstilling og vedtak Horten kommune (2,6 MB)
Planbestemmelser (1,2 MB)
Plankart:
00401_G 20180218 EIERFORM-Forslag Nordre del (1 MB)
00401_G 20180218 EIERFORM-Forslag Søndre del (1,1 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart1 (2 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart2 (3 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart3 (3,4 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart4 (4 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart5 (1,5 MB
00401_G 20180218 Forslag Kart6 (2 MB)
00401_G 20180218 Forslag Kart7 (1,6 MB)

Re kommune
Saksfremstilling og vedtak Re kommune (0,6 MB)
Planbestemmelser (0,7 MB)
Plankart:
20160037_G 20180218 EIERFORM-forslag (0,3 MB)
20160037_G 20180218 Nordre del og stasjonsområde -  forslag (1,4 MB)
20160037_G 20180218 Søndre del -  forslag (0,8 MB)

Tønsberg kommune
Saksfremstilling og vedtak Tønsberg kommune (1 MB)
Planbestemmelser
Plankart:
20160146_G 20180218 EIERFORM -  forslag (156 kb)
20160146_G 20180218 Nordre del -  forslag (1,9 MB)
20160146_G 20180218 Søndre del -  forslag (2,1 MB)

Felles plandokumenter
Konsekvensutredning reguleringsplan Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker  (Ca.22 MB)
Planbeskrivelse reguleringsplan Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker   (Ca. 20 MB)
Illustrasjonsplan reguleringplan Vestfoldbanen Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker (Revidert 03.01.2018. NB! Ca 52 MB)

Enkle kart
Vi har laget en side med enkle kart som går kjeppere å laste ned.

Merknader til varsel om utvidet planområde 
Kommenterte høringsuttalelser tilleggsvarsling november 2017

Utvidet varslingsområde (9. oktober 2017)
Kart med utvidet varslingsområde

Merknader til varslet reguleringsplan
Oppsummering av høringsuttalelser med Bane NOR sine kommentarer

Kart over varslingsområde
Planområde med eiendomsgrenser

Andre planer som kan bli berørt
Eksisterende og igangsatte planer som kan berøres av planarbeidet

Plandokumenter deponier
Fastsatt planprogram deponier
Forslag til planprogram deponier
Vurdering av mulige deponier

Fagrapporter
Landskap
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø (44 MB)
Kulturmiljø
Naturressurser
Miljøoppfølgingsplan i anleggsfasen (1,5 MB)
Innfartsparkering 
Klimabudsjett (1 MB)
Miljørisikoanalyse 
Arkeologisk georadarundersøkelser
RAPPORT Arkeologiske undersøkelser InterCity Nykirke - Barkåker 2016-2017 (40 MB)
ROS
Mulighetsstudie dyrket mark
Mulighetsstudie overskuddsmasser
Luftoverført støy fagrapport
Luftoverført støy vedlegg 1
Luftoverført støy vedlegg 2
Anleggsfasen
Konstruksjoner
Områdestabilitet deponier
Områdestabilitet – jernbaneanlegget
Optimalisering detaljplan (53 MB)
Gang- og sykkelveier og veier
Fagrapport hydrogeologi
Ingeniørgeologi
Fagrapport Geoteknikk 
Underbygning VA og drenering (20 MB)
Stasjonsutforming
Vibrasjoner og strukturstøy (1,3 MB)

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:
Åpent informasjonsmøte:
Torsdag 8. mars kl. 18.00 Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30
Åpne kontordager:
Torsdag 14. mars kl. 15.00-19.00 Sted: Horten rådhus,
Tirsdag 22. mars kl. 15.00-19.00 Sted: Tønsberg rådhus