Fakta om prosjektet

Det nye dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker er under planlegging. Selve jernbanetraseen vil bli endelig fastsatt i neste planfase, som er reguleringsplan og er på til sammen 13 kilometer.

For å finne den beste løsningen for hvor det nye dobbeltsporet skal ligge, startet arbeidet med en konsekvensutredning for strekningen i 2014.

Tre ulike korridorer har blitt utredet:

Konsekvensutredningen er ferdig utarbeidet og Jernbaneverket kunngjorde sin anbefaling av korridor for det nye dobbeltsporet våren 2016.

Anbefaling
Kommunedelplan for Jernbaneverkets anbefalte alternativ 3 Skoppum vest er ved første gangs behandling i kommunene  Horten, Re og Tønsberg vedtatt lagt ut på høring. Det er disse kommunene som er planmyndighet for planen. Høsten 2016 skal kommunene fatte et vedtak før Jernbaneverket utarbeider reguleringsplan for valgt alternativ.

For mer informasjon kontakt planleggingssjef Elsebeth A. Bakke  eller grunnerverver Magnus Billing.