Dette skjer nå

På denne siden legger vi fortløpende ut informasjon om status for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Reguleringsplan

Oppstart av reguleringsplanarbeid for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble varslet 28. november 2016. Se egen nyhetssak. Mandag 9. oktober 2017 varslet Bane NOR om utvidet planområde for detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker. Detaljert planlegging og prosjektering av jernbaneanlegget og de tilhørende rigg- og anleggsområdene har ført til økt kunnskap om hvilke arealer som vil berøres av anlegget. Planområdet er nå justert, og hovedsakelig redusert, for å begrense permanent om midlertidig beslag til nødvendig areal for å gjennomføre anlegget. For noen begrensede områder har det vist seg at den mest optimale løsningen krever arealer som ligger utenfor varslet planområde. Disse områdene tilleggsvarsles nå. Se også eget kart .

Planlagte møter

Etter at varselet for oppstart ble sendt ut, startet en møteserie (dialogmøter) med beboere i de berørte områdene. Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Åpen kontordag

Informasjonsmøter

Gjennomførte møter
Åpent kontor, på Bakkenteigen 8. juni 2017. 
Åpent informasjons- og medvirkningsmøte på Bakkenteigen, 8. juni 2017. Presentasjonen finner du her
Informasjons- og dialogmøte med politkerne i Tønsberg, Re, Horten og Vestfold fylkeskommune.31. mai 2017. Presentasjon finner du her
I tillegg kan du lese mer om møtene som ble arrangert her.

Medvirkningsmøte for barn og unge mellom 12 og 18 år, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent kontor, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent informasjonsmøte for kommunestyret (og andre interesserte)  i Horten kommune, Horten rådhus 28. mars 2017.
Presentasjonen fra informasjonsmøte med Horten kommune finner du her
Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåke, Bakkenteigen 28. mars 2017.
Presentasjonen fra åpent møte på Bakkenteigen finner du her .  I tillegg kan du lese en oppsummering av møtene i Horten her.
Åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017. Presentasjonen fra åpent møte på Nykirke finner du her 

Kartlegging av fisk i bekker

Bane NOR har undersøkt fiskebestanden i bekker som kan bli berørt av anleggsarbeidet. Les mer om hva de fant.

Registrering av planteskadegjørere

Bane NOR skal gjennomføre registreringer av planteskadegjørere i dyrka mark som blir berørt av utbyggingsprosjektet Nykirke-Barkåker. Arbeidet starter opp i månedsskiftet juli/august. Les mer 

Arkeologiske forundersøkelser

Sammen med  Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturforsking (NIKU), fortsetter Bane NOR de arkeologiske forundersøkelsene i planområdet til Nykirke-Barkåker. Arbeidet starter opp 21. august og vil på gå i ca. fem uker. Les mer