Dette skjer nå

På denne siden legger vi fortløpende ut informasjon om status for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Reguleringsplan

28. november 2016 varslet vi oppstart av reguleringsplanarbeidet gjennom brev til alle grunneiere innenfor kommunedelplanområdet, aviser, internett og Facebook. Se egen nyhetssak . Fristen for merknader til varslet reguleringsplan gikk ut 13. januar 2017. Det har kommet inn mange merknader som er gjennomgått av prosjektet og en sammenstilling av merknadene er oversendt til kommunen. 

Planlagte møter

Etter at varselet for oppstart ble sendt ut, startet en møteserie (dialogmøter) med beboere i de berørte områdene. Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Åpen kontordag

Informasjonsmøter

Gjennomførte møter
Åpent kontor, på Bakkenteigen 8. juni 2017. 
Åpent informasjons- og medvirkningsmøte på Bakkenteigen, 8. juni 2017. Presentasjonen finner du her
Informasjons- og dialogmøte med politkerne i Tønsberg, Re, Horten og Vestfold fylkeskommune.31. mai 2017. Presentasjon finner du her
I tillegg kan du lese mer om møtene som ble arrangert her.

Medvirkningsmøte for barn og unge mellom 12 og 18 år, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent kontor, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent informasjonsmøte for kommunestyret (og andre interesserte)  i Horten kommune, Horten rådhus 28. mars 2017.
Presentasjonen fra informasjonsmøte med Horten kommune finner du her
Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåke, Bakkenteigen 28. mars 2017.
Presentasjonen fra åpent møte på Bakkenteigen finner du her .  I tillegg kan du lese en oppsummering av møtene i Horten her.
Åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017. Presentasjonen fra åpent møte på Nykirke finner du her 

Kartlegging av fisk i bekker

Bane NOR skal kartlegge fiskebestanden i bekker som kan bli berørt av anleggsarbeidet. Areidet starter opp  i slutten av august. Les mer

Registrering av planteskadegjørere

Bane NOR skal gjennomføre registreringer av planteskadegjørere i dyrka mark som blir berørt av utbyggingsprosjektet Nykirke-Barkåker. Arbeidet starter opp i månedsskiftet juli/august. Les mer 

Arkeologiske forundersøkelser

Sammen med  Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturforsking (NIKU), fortsetter Bane NOR de arkeologiske forundersøkelsene i planområdet til Nykirke-Barkåker. Arbeidet starter opp 21. august og vil på gå i ca. fem uker. Les mer