Dette skjer nå

På denne siden legger vi fortløpende ut informasjon om status for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Hogst av skog
Som en del av de forberedende arbeidene må Bane NOR fjerne en del vegetasjon langs den planlagte traseen. Arbeidet er planlagt gjennomført fra september 2018 - forutsatt vedtatt reguleringsplan, selvsagt. Før hogstarbeidene kan starte, må Bane NOR ha inngått avtale med grunneier om avståelse av arealet. 

Taksering av skog
Det er Nettskog AS som tar takserer skogen for Bane NOR. Dette er forventet å skje i februar/mars 2018. Når takst er innhentet, kommer Bane NOR med et tilbud om kjøpekontrakt til grunneiere.

Befaring
For å kunne taksere eiendommer, må nødvendigvis Nettskog AS og Bane NOR foreta en befaring på eiendommene. Du, som grunneier, blir varslet om dette på forhånd, og er velkommen til å delta. Brev med informasjon er på vei til dere som er eiere av skogarealer i dette området (29. januar 2018).

Kjerneboring
Vi tar nå (januar 2018) ut kjerneprøver av fjellet fire steder: Ett ved Kopstad, to ved Skottåstunnelen og ett over Gråmunktunnelen.
Vi regner med å være ferdige i mars 2018. Grunneierne er informert. 

Reguleringsplan

Bane NORs reguleringplanforslag ble oversendt til Horten, Re og Tønsberg kommuner for førstegangsbehandling 24. november 2017. Nå skal kommunene behandle planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn, sannsynligvis i februar/mars 2018. 

Planlagte møter

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Bane NOR til:

Åpent informasjonsmøte i høringsperioden
Torsdag 8. mars kl. 18.00
Sted: Bakkenteigen, Auditorium A1-30

Åpne kontordager
Onsdag 14. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Horten rådhus

Torsdag 22. mars kl. 15.00-19.00
Sted: Tønsberg rådhus

Gjennomførte møter

Etter at varselet for oppstart ble sendt ut, startet en møteserie (dialogmøter) med beboere i de berørte områdene. Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget, Bakkenteigen 30. november 2017: Se egen sak med presentasjonen
Åpent kontor på Bakkenteigen 8. juni 2017. 
Åpent informasjons- og medvirkningsmøte på Bakkenteigen, 8. juni 2017. Presentasjonen finner du her
Informasjons- og dialogmøte med politkerne i Tønsberg, Re, Horten og Vestfold fylkeskommune.31. mai 2017. Presentasjon finner du her
I tillegg kan du lese mer om møtene som ble arrangert her.

Medvirkningsmøte for barn og unge mellom 12 og 18 år, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent kontor, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent informasjonsmøte for kommunestyret (og andre interesserte)  i Horten kommune, Horten rådhus 28. mars 2017.
Presentasjonen fra informasjonsmøte med Horten kommune finner du her
Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåke, Bakkenteigen 28. mars 2017.
Presentasjonen fra åpent møte på Bakkenteigen finner du her .  I tillegg kan du lese en oppsummering av møtene i Horten her.
Åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017. Presentasjonen fra åpent møte på Nykirke finner du her 

 

Arkeologiske forundersøkelser

Denne høsten har Bane NOR utført arkeologiske forundersøkelser i planområdet til nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Undersøkelsene er utført sammen med  Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturforsking (NIKU),og det er gjort flere arkeologiske funn.