Dette skjer nå

Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018.

Hogst av skog
Som en del av de forberedende arbeidene må Bane NOR fjerne en del vegetasjon langs den planlagte traseen. Arbeidet er planlagt gjennomført fra september 2018. Før hogstarbeidene kan starte, må Bane NOR ha inngått avtale med grunneier om avståelse av arealet. 
Det må også hogges noen trær i juni/juli 2018 slik at arkeologene kommer til og får gjort noen mindre utgravninger.

Reguleringsplan

Bane NORs reguleringplanforslag ble oversendt til Horten, Re og Tønsberg kommuner for førstegangsbehandling 24. november 2017. Kommunene hadde planforslaget ute til offentlig ettersyn fra 19. februar til 8. april 2018. Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018. 

Planlagte møter

 

Gjennomførte møter

Etter at varselet for oppstart ble sendt ut, startet en møteserie (dialogmøter) med beboere i de berørte områdene. Bane NOR arrangerer møter med organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill og opplysninger direkte til planleggerne i planprosessen. Med jevne mellomrom avholder Bane NOR også åpne møter. Disse vil bli annonseres på våre nettsider, i lokalpressen og på facebook.

Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget, Bakkenteigen 30. november 2017: Se egen sak med presentasjonen
Åpent kontor på Bakkenteigen 8. juni 2017. 
Åpent informasjons- og medvirkningsmøte på Bakkenteigen, 8. juni 2017. Presentasjonen finner du her
Informasjons- og dialogmøte med politkerne i Tønsberg, Re, Horten og Vestfold fylkeskommune.31. mai 2017. Presentasjon finner du her
I tillegg kan du lese mer om møtene som ble arrangert her.

Medvirkningsmøte for barn og unge mellom 12 og 18 år, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent kontor, Nykirke Bygdehus 25. april
Åpent informasjonsmøte for kommunestyret (og andre interesserte)  i Horten kommune, Horten rådhus 28. mars 2017.
Presentasjonen fra informasjonsmøte med Horten kommune finner du her
Åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåke, Bakkenteigen 28. mars 2017.
Presentasjonen fra åpent møte på Bakkenteigen finner du her .  I tillegg kan du lese en oppsummering av møtene i Horten her.
Åpent møte om anleggsgjennomføring, Nykirke bygdehus 9. februar 2017. Presentasjonen fra åpent møte på Nykirke finner du her 

I forbindelse med høringsprosessen inviterte kommunene og Bane NOR til:
Åpent informasjonsmøte 8. mars på Bakkenteigen (egen nyhetssak med presentasjoner) og åpne kontordager 14. mars på Horten rådhus og 22. mars på Tønsberg rådhus

Arkeologiske forundersøkelser

Bane NOR har utført arkeologiske forundersøkelser i planområdet til nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Undersøkelsene er utført sammen med  Vestfold fylkeskommune og Norsk institutt for kulturforsking (NIKU),og det er gjort flere arkeologiske funn.