Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Drammen-Kobbervikdalen.

Kommunedelplanen: består av plankart og planbeskrivelse, illustrasjonsplan og bestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 9. Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging. Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt. Bestemmelsene angir hvilke juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.

Konsekvensutredning: Som del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor er det utarbeidet konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det er på forhånd utarbeidet et dokument som beskriver hvilke utredninger Jernbaneverket skal utføre. Dette dokumentet kalles planprogram, og er behandlet og fastsatt av Drammen kommune. 

Kortversjon: Det er laget en kortversjon av konsekvensutredningen, og utarbeidet egne rapporter for ulike temaer. Rapportene omhandler trafikkanalyse og prissatte konsekvenser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy. Her finnes mer detaljert informasjon om de samme forholdene som er oppsummert i kortversjonen og konsekvensutredningen.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.