Reguleringsplan

Tirsdag 12. desember 2017 vedtok formannskapet i Drammen at Bane NORs forslag til detaljreguleringsplan for prosjekt Drammen-Kobbervikdalen kan legges ut til offentlig ettersyn. På denne siden finner du alle dokumentene knyttet til reguleringsplanen.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10 legger Bane NOR detaljreguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Formannskapet i Drammen kommune ga i sitt møte den 12. desember sin tilslutning til denne utleggelsen. Les mer om vedtaket på Drammen kommunes hjemmesider.

Forslag til reguleringsplan er basert på vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning som ble vedtatt 20. desember 2016. I følge gjeldende framdrift forventes det vedtak av reguleringsplanen i Bystyret april 2018. Byggearbeidene vil pågå fra 2019 til 2024, da anlegget er planlagt ferdigstilt og satt i drift.

På denne siden finner du alle dokumentene knyttet til reguleringsplanen. Planbeskrivelsen gir en samlet beskrivelse av hele prosjektet, og i tillegg er det laget fagrapporter for alle relevante fagfelt.

Bane NOR inviterer til åpne kontordager og møter i høringsperioden.

Åpne møter: 16. og 23. januar 2018, kl. 18-20 begge dager. Avholdes i auditoriet på Papirbredden.

Åpne kontordager: 9, 11, 17, 18, 22 og 24 januar, kl. 14-18 alle dagene. Avholdes i Bane NORs lokaler, Drammen stasjon bygg C (ved sykkelhotellet). Her vil representanter fra Drammen kommune også være til stede.

NB! Frist for innspill og merknader er 5. februar 2018.

Vi vil gjerne ha innspill, merknader og kommentarer så raskt som mulig. Merknadene sendes til postmottak@banenor.no eller Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser, Offentlig ettersyn reguleringsplan Drammen-Kobbervikdalen". Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til 2.-gangsbehandling.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Sverre Lerbak, Bane NOR: sverre.lerbak@banenor.no tlf. 404 35 348

Torgeir Fossnes, Bane NOR: torgeir.fossnes@banenor.no tlf. 916 55 807

Liv Marit Carlsen, Drammen kommune: livcar@drmk.no tlf. 402 14 840

Spørsmål om grunnerverv kan rettes til Magnus Billing, Bane NOR: magnus.billing@banenor.no tlf. 984 81 504

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsansvarlig Esben Svendsen, sveesb@banenor tlf. 4020 6130