Planer og dokumenter

Tirsdag 20. desember 2016 ble Bane NORs (før Jernbaneverket) kommunedelplan og konsekvensutredning behandlet politisk. Den anbefalte traséen, «Vest for Nybyen under samlet», ble vedtatt. Reguleringsplanen er til behandling. I bunnen av siden finner du linker til både historiske og aktuelle dokumenter.

Reguleringsplan
Dette er tredje og siste steg i planleggingen av ny jernbane. I reguleringsplanen skal innholdet i kommunedelplanen detaljeres videre. Bane NOR utarbeider forslag til reguleringsplan, mens det er politikerne i den berørte kommunen som til slutt vedtar planen. 

Planen er nå ute til offentlig ettersyn, og alle som ønsker det kan komme med høringsinnspill. Flere detaljer og alle dokumenter finner du HER.

Deltakelse gir bedre planer

Det er ikke mulig for oss i Bane NOR å vite alt om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at de som er berørt av eller interessert i en utbygging kommer med innspill. Vår erfaring er derfor at vi får bedre planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i planprosessen. For å få til en best mulig plan uten for mange endringer, ønsker vi innspill så tidlig som mulig i planprosessen.

Kommunedelplanen: består av plankart og planbeskrivelse, illustrasjonsplan og bestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 9. Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging. Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt. Bestemmelsene angir hvilke juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.

Konsekvensutredning: Som del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor er det utarbeidet konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det er på forhånd utarbeidet et dokument som beskriver hvilke utredninger Jernbaneverket skal utføre. Dette dokumentet kalles planprogram, og er behandlet og fastsatt av Drammen kommune. 

Kortversjon: Det er laget en kortversjon av konsekvensutredningen, og utarbeidet egne rapporter for ulike temaer. Rapportene omhandler trafikkanalyse og prissatte konsekvenser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy. Her finnes mer detaljert informasjon om de samme forholdene som er oppsummert i kortversjonen og konsekvensutredningen.

Om prosessen
Mer om de forskjellige prosessene her.

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.