Dette skjer nå

Prosjektet forebereder en såkalt KS2-gjennomgang, altså en kvalitetssikring som foretas av av eksperter utenfor prosjektet. Denne prosessen legger grunnlaget for endelig vedtak om bygging i Jernbanedirektoratet og tildeling av midler fra staten. Prosjektet jobber mot investeringsbeslutning over Revidert Nasjonalbudsjett våren 2019.

Det pågår arbeid med å få på plass entreprenører til alle kontraktene i prosjektet. Du kan lese mer om anskaffelser HER.

Det skal utføres arbeider i forbindelse med støy- og rystelsemålinger på eiendommer som ligger nært anleggsormådene. De berørte vil bli kontaktet sommeren 2018.

Bystyret i Drammen vedtok detaljreguleringsplan for prosjektet 24. april 2018. Du kan lese mer om dette HER.

Tidligere aktiviteter

 

Møter
Etter at varselet for oppstart av reguleringsplanen gikk ut, startet vi en møteserie (dialogmøter) med beboerne i de berørte områdene. Grunnerverv har stadig møter med berørte. Prosjektledelsen er stadig ute på skoler og informerer om prosjektet.
Når Reguleringsplanen går ut på offentlig ettersyn, skal det gjennomføres en rekke åpne møter og åpne kontordager slik at alle som vil, kan få informasjon.

Avholdte møter
Smithestrømsveien: 26. januar
Danvik: 15. februar Se presentasjonen her (PDF, 5,1 mb) og egen nyhetssak
Sundhaugen (Strøm) og Nybyen: 22. februar. Se presentasjonen her (5,1 mb) og egen nyhetssak.
Austad: 9. mars: Se presentasjonen her (PDF, 4,3 mb) og egen nyhetssak.
Skoger, Stillerud og Kobbervikdalen (slått sammen): 16. mars. Se presentasjonen her (PDF, ca 3 mb)
Drammen stasjon-Dr. Hansteins gt: 23. mars. Se presentasjon her (PDF, ca 2,3 mb)  og egen nyhetsak.
Gulskogen stasjon-Rødgata: 28. mars. Se presentasjon her (PDF, ca 1,8 mb) og egen nyhetsak
Gulskogen, FAU og rektor, 25. april. Se egen nyhetssak.
Fjell skole, rektor og FAU-leder: 26. juni.
FAU-møte på Skoger skole: 13. september.Se presentasjonen her (PDF, ca 4 mb) og egen nyhetssak 
Møte med de mest berørte i Smithestrømveien 21 . september.
Se presentasjonen her (PDF) og egen nyhetssak
FAU-møte på Brandengen skole: 18. oktober. Se egen nyhetssak med presentasjon
Møte for naboer på Danvik/Strøm: 8. november. Se egen nyhetssak med presentasjon 

Grunnundersøkelser

Vi har gjort grunnundersøkelser i april-mai både der løsmassetunnelen skal ligge og i overgangen inn til fjell.

Det viser seg nå at det er behov for enda flere undersøkelser, totalt 19 hull. Disse er spredd over hele strekningen, og utføres med borerigger. De fleste er utenfor tettbygde strøk. Alle grunneiere er varslet gjennom brev og/eller e-post.

Hvorfor?
Målet med de nye undersøkelsene er å skaffe enda mer detaljert informasjon om dybder til fjell. Opplysningene er nødvendig for å bestemme konkret plassering for den nye tunnelens overgang fra løsmasser til fjell. 
Det er også viktig for å finne ut hvilke byggemetoder som er mest mulig skånsomme for omgivelsene og naboene.

Grunnboringer
Grunnundersøkelsene blir utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på vegne av Bane NOR. Grunneierne/nabolagene blir varslet i forkant via brev fra NGI. På noen av stedene er det litt slingringsmonn mht. tidspunkt, ta kontakt med Bjørn Bartnes bjorn.bartnes@banenor.no hvis dere ønsker å flytte tidspunkt.

Fakta om boreriggene
GI benytter tre beltegående borerigger av typen Geomachine GM 100 GTT til å utføre sonderinger, prøvetaking og feltmålinger. En slik borerigg er tometer bred, fem meter lang og veier med alt utstyr ca 8 tonn. Den er utstyrt med et bortårn som reises opp ved boring og er 5,5 meter høyt. Beltene er ca 0,5 meter brede og av gummi med stålkammer. Støynivået ved normal kjøring er omtrent som en vanlig traktor.

Rigg under arbeid. Foto: NGI

Borerigg fraktes i en containerlastebil som er 12 meter lang og som er utstyr med kjørelemmer for av og på kjøring av boreriggen. Høyden på containeren er 4,1 meter. Ved normal belting vil det bli merker på bakken etter boreriggen. Dersom det er bløtt, plen, nylagt asfalt eller heller med kantstein vil det kunne bli tydelige merker. Det bør vurderes om det trengs å legge kjørelemmer for å hindre skader eller velge alternative kjøreruter. Grunnboring gjøres ved at en beltegående maskin borer ned i bakken, med tynne stålstenger påmontert en borespiss. Borehullene blir 45 mm i diameter. I tillegg kan det være behov for å kjøre ut en vannvogn til bruk under boringene. Vi erfarte i 2016 at området består av faste og harde løsmasser. Arbeidstiden til entreprenøren er fra 07 til 19. Grunnboringer gir både støy og vibrasjoner. Det er vanskelig å si hvor lang tid hver boring på hvert punkt tar, det kommer an på grunnforholdene. 

Avtaler
Før arbeidene starter tar NGI/Bane NOR kontakt med grunneier, og det registreres eventuelle kabler, vannledninger og lignende, og undersøkelsesstedet måles inn. Det kan avtales befaring dersom grunneier ønsker dette. Undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Dette gjelder også med hensyn til plassering av undersøkelsesstedet. Eventuell flytting, bruk av mulige atkomstveier, og andre relevante opplysninger kan avtales med lederen for feltarbeidet.

Eventuelle skader
Hvis undersøkelsene skulle føre til skader, vil Bane NOR rette opp dette snarest mulig. Ved ulemper på eiendommen, som kan medføre økonomisk tap, kan det kreves erstatning fra Bane NOR.

Kontaktpersoner i Bane NOR
Magnus Billing, grunnerverver, mobil: 984 81 504, magnus.billing@banenor.no
Bjørn Bartnes, kontrollingeniør, mobil: 905 00 214, bjorn.bartnes@banenor.no

Vakttelefon utenfor arbeidstid tlf. 916 56 253