UDK 03 – Drammen – Gulskogen og jernbaneteknikk

  • Utførelsesentreprise basert på NS 8405
  • Kunngjøring prekvalifisering mai 2019
  • Signering april 2020
  • Byggetid april 2020 – september 2025

Drammen stasjon

Drammen stasjon skal ha samme lokalisering som i dag, men skal bygges om til 6 spor med 350 meter lange plattformer til alle spor. Ombyggingen medfører en total ombygging av stasjonsområdet. Det etableres en ny, bredere og lysere personundergang under sporområdet som får direkte kontakt med elvepromenaden. Fra personundergangen etableres trapp, heis og rampe til midtplattformene og to heiser og to trapper til nordre plattform. I tillegg er det trapper til Bybrua fra alle plattformene. 

Den nye sporplanen forutsetter at Bybrua bygges om over sporområdet. En slankere brukonstruksjon vil heve underkant bru med 90 cm og gjøre det mulig både å heve stasjonsområdet for å sikre mot stormflo samt å øke høyden mellom sporet og Bybrua. 

Strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen

Det nye og bredere sporområdet med flere sporvekselgrupper vest for Drammen stasjon, medfører at undergangen ved Grønland må utvides. Kreftings gate bygges om, og det etableres en planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Vestfoldbanen legges i en rampe- og kulvertkonstruksjon under Sørlandsbanen.

Strekningen fra Sundhaugen til Gulskogen stasjon

Det nye dobbeltsporet for Sørlandsbanen ligger nord for de eksisterende sporene på Sundland. I tillegg bygges et nytt godsspor parallelt på sørsiden.

Som følge av ny sporgeometri vil det bli omfattende ombygging av sporforbindelsene inn mot Sundland verksted og godshåndteringssporene på Sundland.

På strekningen skal det bygges en ny fotgjengerundergang under sporområdet i forlengelsen av Vintergata. Denne undergangen vil erstatte dagens undergang i Arboalleen. 

Gulskogen stasjon

Gulskogen stasjon bygges om til fire spor med 350 meter lange plattformer. Den nye stasjonen vil fremstå som en helt ny stasjon, og stasjonsområdet blir vesentlig større enn det er i dag. 

Det bygges to nye personunderganger, en rett vest for Baker Thoens allé og en ca. 150 m lenger vest for denne. Undergangene etableres med trappe- og heisatkomst til alle tre plattformer. 

Den eksisterende stasjonsbygningen må rives og sykkelhotellet flyttes som følge av at stasjonen blir bredere enn dagens stasjon. 

Baker Thoens allé

I forbindelse med den planlagte ombyggingen av Gulskogen stasjon skal Baker Thoens allé utvides til 4-feltsveg med gang- og sykkelveg på begge sider. Ombyggingen av Baker Thoens allé er planlagt som en integrert del av jernbaneprosjektet.

Jernbaneteknikk

Entreprise UDK 03 omfatter jernbaneanleggets overbygning samt alle elektrotekniske anlegg for jernbanen på hele parsellen, inklusive jernbanetekniske anlegg i kulvert, i løsmassetunnel, i bergtunnel og på dagstrekningen i Skoger. 

Teleanlegget bygges ut for fiberanlegg, radio i tunnel og dagsone ved beredskapsplasser og oppsamlingsplasser samt ved portalåpninger. Det etableres antennetårn for GSM-R og eksterne aktører ved teknisk hus på Sundhaugen og Gulliksrud. I tunnelen vil det bli etablert GSM-R, MIT og nødnett (TETRA). På Drammen og Gulskogen stasjon bygges det nye publikumsinformasjonsanlegg.

For elkraft 50 Hz bygges et langsgående 22kV anlegg. Det er planlagt matepunkter ved Sundhaugen og Gulliksrud. 

Det etableres tekniske bygg og nettstasjoner ved Drammen stasjon, på Skamarken, ved Sundhaugen, langs spor mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, ved Gulskogen stasjon samt på Gulliksrud for forsyning til tekniske installasjoner. I tunnelen etableres det tekniske bygg ca. for hver 1000 meter.

Som kontaktledningsanlegg benyttes system 20 på strekningen Drammen stasjon – Gulskogen stasjon og system 25 fra innkjør Vestfoldbanen i tunnel og frem til parselldelet i Skoger. Det bygges nytt koblingshus ved Sundhaugen som erstatning for dagens koblingshus. AT-transformatorer plasseres ved koblingshuset. Det etableres også AT-transformatorer ved teknisk bygg ved tunnelportal på Gulliksrud.

Det permanente signal- og sikringsanlegget er basert på ERTMS som prosjekteres av Bane NOR.

Utfordringer under anleggsgjennomføringen

•             Omfattende anleggsarbeider i områder med stedvis bløte masser og høy grunnvannstand.

•             Trange anleggsområder, delvis i et byområde.

•             Ombygging av to stasjoner med betydelige fotgjengerstrømmer. Stasjonene skal holdes i drift i anleggsperioden

•             Anleggsarbeider i umiddelbar nærhet til eksisterende spor i drift.

•             Anleggsarbeider i nærhet til eksisterende bebyggelse.

•             Den foreliggende faseplanen for anleggsgjennomføringen sikrer nødvendig spordisponering i anleggsperioden. Planen legger restriksjoner på en effektiv anleggsgjennomføring. Faseplanen gir også føringer for omlegging av annen infrastruktur.

Hovedmengder underbygning

Rørspunt

38 500 m2

Stabilisering med jetpeler

11 500 m3

Kalk/sementpeler

97 000 m3

Stålpeler

2 300 m

Graving

330 000 m3

Frostisolering og oppfylling med skumglass eller ekspandert leire

68 000 m3

Forsterkningslag av knuste steinmaterialer

67 000 m3

Betong

23 300 m3

Armering

3 600 tonn

Støyskjerm

8 400 m2

 

Hovedmengder overbygning

Sporveksler

72 stk.

Spor

36 000 m

Sviller

55 200 stk

Ballast

65 000 m3

 

Hovedmengder elektroanlegg

Kontaktledningsmaster

309 stk.

Kontaktledningsåk

74 stk.

Hengemaster i åk og i tunnel

615 stk.

Kontaktledning

45 500 m

AT-ledning 0

26 000 m