Reguleringsplan på høring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at «Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» skal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden er fra 19. april til 24. juni 2018. På denne siden finner du alle dokumenter som er knyttet til forslaget til reguleringsplan.

Reguleringsplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn torsdag 19. april 2018. I løpet av mai 2018 arrangeres det folkemøter og åpne kontordager i alle de tre kommunene som berøres av planen.

Reguleringsplanen er også tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her.  

Merknader til planen

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 24. juni 2018. Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e-post til postmottak@banenor.no Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201803375 - Ringeriksbanen og E16 - Høringsuttalelser».

Spørsmål til planen

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:

Arealplanlegger Marit K. Bjørke, mobil 959 27 896 eller bjorkm@banenor.no eller nabokontakt Halldis Skogen, mobil 920 60 012 eller skohal@banenor.no 

Mange av dokumentene er ekstremt store, og det lønner seg å laste dem ned lokalt på din egen maskin før du åpner dem. 

Her finner du de mest sentrale dokumentene:

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Reguleringsbestemmelser

Plankart Bærum

Plankart Hole

Plankart Ringerike

Andre høringsdokumenter:

Miljøroppfølgingsplan (MOP) anleggsfase

ROS-analyse reguleringsplan

Klimabudsjett for intrastruktur og transport

Dyrka mark kompensasjon

Del I. Tegningshefte - oversiktstegninger

Del II. Tegningshefte - plan- og profiltegninger bane og E16/Rv. 7

Del III. Tegningshefte - plan- og profiltegninger øvrige veger

Del IV. Tegningshefte - normalprofiler

Del V. Tegningshefte - konstruksjoner

Del VI. Tegningshefte - geotekniske og geologiske tegninger

Økologisk kompensasjon

Temarapport kulturminner og kulturmiljø

Temarapport landskapsbilde

Temarapport lokal og regional utvikling

Temarapport naturmangfold

Temarapport naturressurser

Temarapport nærmiljø og friluftsliv

Temarapport virkninger for befolkningens helse

Temautredning prissatte konsekvenser

 

Teknisk dokumentasjon av planforslaget finner du her: