Planprosessen

Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har vært på høring. Frist for å sende inn merknader var 10. januar 2017. Alle innkomne merknader er tilgjengelig i Plan- og dokumentarkivet.

Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane og veg. Planprogrammet skal redegjøre for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes, konsekvenser av tiltak som skal utredes samt hvilke prosesser det legges opp til i arbeidet.

Planprogrammet var på offentlig høring vinteren 2016.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal organiseres som et felles prosjekt, med felles reguleringsplan og konsekvensutredning. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det vil si at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, med ansvar for behandling og fastsetting av plandokumentene som utarbeides.