Planprosessen

Planprogrammet for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som skal vedta programmet.

Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane og veg. Planprogrammet skal redegjøre for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes, konsekvenser av tiltak som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i arbeidet

Frist for å sende inn merknader til planprogrammet var 10. januar 2017. Både planprogrammet og alle innkomne merknader er publisert på nettsiden under "Plan og dokumentarkiv".

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal organiseres som et felles prosjekt, med felles reguleringsplan og konsekvensutredning. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det vil si at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, med ansvar for behandling og fastsetting av plandokumentene som utarbeides.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 jobber nå med reguleringsplan for strekningen.