Planleggingsprosessen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane og veg. Planprogrammet skal redegjøre for hvilke tiltak og alternativ som skal utredes, konsekvenser av tiltak som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i arbeidet

Planprogrammet var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og Bane NOR fikk inn omlag130 innspill fra privatpersoner, myndigheter og organisasjoner. Innspillene ble vurdert før planprogrammet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Planprosessen
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Det vil si at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet, med ansvar for behandling og fastsetting av plandokumentene som utarbeides.

Regjeringen besluttet i august 2015 at planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linjen over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

Reguleringsplan
Forslag til reguleringsplan ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) 9. februar 2018. KMD bestemmer når forslaget til reguleringsplan skal på høring. Trolig vil det skje i løpet av våren 2018.