Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Planlegging
40
km
Dobbeltsporet jernbane Sandvika - Hønefoss
15
km
Ny firefelts E16 mellom Høgkastet og Hønefoss
26
mrd.
Anslått kostnad for bane og veg
2021
år
Målsatt byggestart
250
km/t
Ringeriksbanen skal planlegges for 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1909
2015
2016
2021
2026
  • Bergensbanen åpnes. Midlertidig knyttes banen til Gjøvikbanen om Roa.
  • 30.08.2015: Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å planlegge Ringeriksbanen og E16.
  • Prosjektorganisasjon opprettes
  • Reguleringsplanarbeid i gang
  • Planprogram legges ut på offentlig høring i løpet av høsten
  • I 2021 er det planlagt byggestart
  • Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til 2026