Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked.

Planlegging
40
km
Dobbeltsporet jernbane Sandvika - Hønefoss
15
km
Ny firefelts E16 mellom Høgkastet og Hønefoss
26
mrd.
Anslått kostnad for bane og veg
2021
år
Målsatt byggestart
250
km/t
Ringeriksbanen skal planlegges for 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1909
2015
2016
2017
2018
2021
2028
 • Bergensbanen åpnes. Midlertidig knyttes banen til Gjøvikbanen om Roa.
 • 30.august: Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å planlegge Ringeriksbanen og E16.
 • April: Regjeringen beslutter linje over Helgelandsmoen
 • Prosjektorganisasjon opprettes
 • 10. november: Planprogrammet legges ut til høring
 • 10. januar: Høringsfrist planprogrammet
 • Arbeid med reguleringsplanen
 • 4. september: Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogrammet
 • Oktober: Jernbanedirektoratet anbefaler ikke stasjon ved Avtjerna
 • 1. februar: Forslag til reguleringsplan sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Reguleringsplanen legges ut til høring i løpet av våren
 • I 2021 er det planlagt byggestart
 • Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til 2028