Fakta om prosjektet

Korridoren er tett bebygd og grunnforholdene i området er stedvis krevende. I planprosessen skal Jernbaneverket jobbe med å finne gode løsninger for både beboere og for tilgrensende infrastruktur i området. Planprogrammet er nå fastsatt.

Kartet over viser utredningskorridor mellom Seut (Fredrikstad) og Sarpsborg. Prosjektet omfatter ny stasjon på Grønli i Fredrikstad og ombygging av Sarpsborg stasjon.Ny Fredrikstad stasjon på Grønli og ny Sarpsborg stasjon på eksisterende stasjonsområde inngår i planleggingen. Nærføring til eksisterende bane og veg (Rv 110 og Fv 109), samt kryssing av Sarpsfossen vil være et viktig tema i planarbeidet.

Konsekvensutredning
Jernbaneverket (nå Bane NOR) varslet 11. mai 2016 oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg. Arbeidet med kommunedelplanen omfatter også riksvei 110 Simo - St. Croix, fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund. (Høringsfristen gikk ut 27. juni)

Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Seut–Fredrikstad–Sarpsborg skal utarbeides i tidsrommet 2016–2018. Konsekvensutredningen skal gi det nødvendige beslutningsgrunnlaget for anbefaling av en korridor. Dette vil innebære arbeid med optimalisering av linjen innenfor de ulike forslagene som blir fastsatt i planprogrammet.

Kortere reisetid og doblet frekvens
Med sammenhengende dobbeltspor vil togfrekvensen kunne dobles. Reisetiden fra Oslo til Sarpsborg kortes ned med ca. 25 minutter. Reisetiden mellom Fredrikstad - Oslo blir på ca. 45 minutter.

Samarbeid
Bane NOR samarbeider bredt i planleggingen av nytt dobbeltspor. Her er noen eksempler på pågående samarbeid med andre aktører i Østfold.

Parallelloppdrag Fredrikstad: Samarbeid mellom Jernbaneverket, Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om utvikling av nytt knutepunkt på Grønli i Fredrikstad.

Samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om felles planlegging for kryssing av Sarpsfossen. 

Bane NOR vil bidra inn i Sarpsborg kommunes sentrumsplan. Vi skal også samarbeide om parallelloppdrag for knutepunktet Sarpsborg stasjon.

Grunnundersøkelser og registreringer
Bane NOR er i gang med grunnundersøkelser på strekningen, og gjorde i 2016 en del innmålinger av terreng og konstruksjoner. Registrering av naturmiljø, kulturhistorisk miljø og andre forhold med betydning for konsekvensutredningen ble utført i den aktuelle korridoren i 2016.