Planprogram oversendt kommunene

Bane NOR har sendt over forslag til planprogram for parsellen Haug – Seut på Østfoldbanen til kommunene Råde og Fredrikstad. Forslaget lå ute på høring før jul 2016, og det kom inn 43 høringsuttalelser.

Høringsuttalelsene er nå gjennomgått og kommentert. Endringene som er gjort etter høringen er omtalt i et eget kapitel i forslag til planprogram. Det er ikke gjort endringer i planområdet.

- Vi setter pris på innspillene som er mottatt til forslag til planprogram. Det er utarbeidet et eget vedlegg med sammendrag av innspillene med våre svar på disse, sier planleggingsleder Iselin Eng.

Det er bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde som skal fastsette det endelige planprogrammet. Bane NOR har bedt om at forslag til planprogram sluttbehandles i bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde henholdsvis 4. mai og 11. mai.

Øvrige arbeider fram til sommeren
Samtidig med arbeidet med planprogram fortsetter undersøkelser og befaringer i felt på strekning Haug-Seut.

Fram til sommeren arbeides det også med gjennomgang av sportraseen, som er besluttet i forstudiearbeidet, og tilhørende temaer. Traseen gjennomgås og optimaliseres for å danne et så godt grunnlag som mulig for det videre arbeidet og for å avklare spesielle forhold og problemstillinger. Viktige temaer er for eksempel vurdering av stasjonsplassering i Råde og påkobling av nytt dobbeltspor mot eksisterende enkeltspor ved Seut.

Åpne kontordager
Representanter fra Bane NOR vil være tilgjengelige på åpne kontordager i mars.

- Fordi vi har fått en del spørsmål i forbindelse med planprogrammet så inviterer vi til åpne kontordager. Dessverre kan vi ikke svare på alle spørsmål på dette tidspunktet i planleggingen, men vi skal gjøre vårt beste for å svare ut i fra det vi nå vet, og har kunnskap om. De som ønsker det er hjertelige velkomne til å komme innom for en prat med oss, sier planleggingsleder Iselin Eng.

Tidspunktene for de åpne kontordagene er:

- 23. mars kl. 13- 19 på Bylaboratorium i Nygaardsgata 42 i Fredrikstad.

- 28. mars kl. 13-19 i Virksomhet Teknisks nye lokaler i Skråtorpveien 2b i Råde.