Planprogrammet for Haug – Seut ferdig på høring

Det er mye planaktivitet knytta til utbygging av dobbeltspor i Østfold om dagen. Før nyttår var planprogrammet for Haug (Råde) – Seut (Fedrikstad) på høring.

Å bygge jernbane medfører omfattende planer og en grundig prosess både i Jernbaneverket med tilstøtende virksomheter, og i politiske organer. Derfor var det en rekke møter høsten 2016. 10. november kl. 11:30 ble formannskapet i Fredrikstad orientert. Senere samme dag stod fast utvalg for miljø og teknikk i Råde for tur fra kl. 16, og utover.  Orienteringen kom i forbindelse med at planprogrammet for strekningen Haug – Seut ble lagt ut på høring dagen etter, og fram til 23. desember. Dobbeltsporet skal etter planen til Halden før 2030. Illustrasjonsbildet er fra nåværende Halden stasjon.

Fra tre til to spor
Underveis i planprosesser av denne type kommer det gjerne nye innspill, endringsforslag og andre faktorer som kan påvirke resultatet det jobbes mot. For ny Råde stasjon er konseptet endret fra tre- til tosporsstasjon, noe som medfører muligheter for å optimalisere stasjons-plasseringen på Karlshus. I forbindelse med denne endringen ble det utarbeidet et tillegg til forstudierapporten for Haug - Halden. Endringen fra tre- til tospors-stasjon gjør det mulig å forskyve stasjonen, som da kan plasseres i kurve. Dette gjør at man kan planlegge for en stasjonslokalisering som er mer i tråd med kommunens arealplan.

På kvelden 30. november var det et åpent møte om planprogrammet i Råde og Fredrikstad. 

Grunnundersøkelser
Jernbaneverket planlegger også å gjennomføre grunnundersøkelser og eventuelt seismikk på strekningen. Berørte grunneier kontaktes innen oppstart av arbeidet. Fortløpende pågår også innmålinger, befaringer og innsamling av data på strekningen.