Haug – Seut ferdig på høring

Torsdag 10. november 2016 ble sentrale politikere i Råde og Fredrikstad informert om Jernbaneverkets (fra nyttår Bane NOR) nye forslag til planprogram. Dokumentet gjelder dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad. Planprogrammet var på høring fram til 23. desember 2016.

30. november blir det et åpent møte om planprogrammet i Råde og Fredrikstad. Møtet skal holdes på Onsøy rådhus, og begynner klokka 18:00.

Fra tre til to spor
Underveis i planprosesser av denne type kommer det gjerne nye innspill, endringsforslag og andre faktorer som kan påvirke resultatet det jobbes mot. For ny Råde stasjon er konseptet endret fra tre- til tospors-stasjon, noe som medfører muligheter for å optimalisere stasjonsplasseringen på Karlshus. I forbindelse med denne endringen ble det utarbeidet et tillegg til forstudierapporten for Haug - Halden. Endringen fra tre- til tosporsstasjon gjør det mulig å forskyve stasjonen langs traseen. Dette gjør at man kan planlegge for en stasjonsplassering som er mer i tråd med kommunens arealplan.

Ny Råde stasjon
Plan- og utredningsarbeidet for delstrekningen har som hensikt å fastlegge beliggenhet og utforming av nytt dobbeltspor og ny Råde stasjon på Karlshus, og sikre arealer både for anleggsgjennomføring og permanente anlegg, inkludert omlegginger av veier og andre tiltak som er nødvendige.

Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024.

Planområdet utgjør ca. 5 000 dekar. Jordbruk er klart dominerende arealbruk innenfor planområdet. Plan- og utredningsprosessen vil kun omfatte én trasé (ett utbyggingsalternativ). Anbefalt alternativ er en prinsippløsning som vil bli videre optimalisert i planarbeidet.

Utredningsprogrammet omfatter:

  • Prissatte konsekvenser (kost/nytte)
  • Ikke-prissatte konsekvenser (landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser)
  • Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
  • Regionale og lokale virkninger

Endelig vedtak høsten 2019
Fastsettelse av planprogram planlegges før sommeren 2017, og endelig vedtak av
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning høsten 2019.