Folkemøte i Onsøy

Siste onsdagen i november var det åpent møte i Onsøy rådhus. Tema for dagen var planprogrammet for Haug – Seut.

Iselin Eng, som er planleggingsleder for Haug – Seut, fortalte om arbeidet med planprogrammet. Foto: Dag H. Nestegard.

Nærmere 150 mennesker var møtt fram for å høre representanter fra Jernbaneverket fortelle om det nye dobbeltsporet som etter planen skal være klart i 2024.

Flere fra Jernbaneverket
Iselin Eng, som er planleggingsleder for strekningen var møteleder og orienterte om planarbeidet og planprogrammet. Planprogrammet skal ligge ute på høring i seks uker, til slutten av desember, mer konkret den 23.

I tillegg redegjorde planleggingssjef for Østfoldbanen Elisabeth Nordli for Haug –Seut i et mer overordna perspektiv. Minna Wetlesen orienterte om arbeid i felt, eller mer presist geologi og det som på jernbanespråket kalles geoteknikk. Det satt flere representanter fra lokalpolitikken i salen denne kvelden. I tillegg grunneiere, nysgjerrige og andre skuelystne. Interessegruppene var med andre ord flere. Wetlesen fra Jernbaneverket fortalte så om de geologiske forholdene i Østfold med vekt på arkeologi og kartlegging. Innlegget viste at når man bygger jernbane, er det mange hensyn som kommer inn som en del av planleggingen. Også Håvard Kjerkhol fra Jernbaneverket holdt innlegg. Han snakka om støy og støygrenser. I tillegg var det to rådgivere fra 2G tilstede.

Plan for planen
Nordli snakka om Mulighetsstudien fra 2011, en sentral KVU for IC (konseptvalgutredning for InterCity) fra 2012 og Nasjonal transportplan for perioden 2014 - 2023, som er den perioden vi er inne i nå. Hun fortalte videre at det planlegges for dobbeltspor fram til Sarpsborg i 2026,og det tas sikte på en ferdigstillelse til Halden i 2030. Passasjertrafikken vil følgelig øke, og det gjelder også for gods. Det planlegges for to godstog i timen, ett i hver retning. Men  selv om dette er den kapasiteten man sikter mot, er det langt fra sikkert at det reelt sett vil gå så mange tog gjennom østfoldbyene.

Iselin Eng tok så ordet og sa at planprogrammet er en plan for planen, og at denne skal fastsettes av lokalpolitikerne i Råde og Fredrikstad, forhåpentligvis før sommeren 2017. Strekningen fra gården Haug i Råde og til Seut i Fredrikstad er på ca. 17 kilometer, og skal inkludere ny stasjon i Råde.

Viste film
Etter presentasjonene ble det vist en 3D-film som gjelder strekningen før det ble åpnet for spørsmål fra salen. Spørsmålene gjaldt blant annet grunnforhold, støy fra godstog, hvor mye dyrka mark som går med, eventuell ny tunnel gjennom Råde, og hva som menes med samfunnsøkonomisk nytte.

Etter seansen i plenum, kunne enkeltpersoner fra salen stille spørsmål direkte til planleggerne.