Fakta om prosjektet

Strekningen er 17 km lang og går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane. Stasjonsplassering, jordvern og nærføring til gjeldende bane vil være viktig temaer i planarbeidet.

Korridoren vil gå gjennom et åpent jordbruks- og kulturlandskap. Det er også vanskelige grunnforhold i området. Bane NOR skal jobbe med å finne gode løsninger som er tilpasset disse forholdene, men også for aktuelle kulturminner i området.

Kartet over viser den 17 km lange planstrekningen som går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane.Planprogram
Planprogrammet ble fastsatt i både Råde kommune og Fredrikstad kommune i mai 2017. Planprogrammet avklarer hvilke temaer og konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes, fremdrift og ikke minst når og hvordan offentligheten kan bidra i planarbeidet.