Fakta om prosjektet

Strekningen er 16 km lang og går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane. Stasjonsplassering, jordvern og nærføring til gjeldende bane vil være viktig temaer i planarbeidet.

Korridoren vil gå gjennom et åpent jordbruks- og kulturlandskap. Det er også vanskelige grunnforhold i området. Bane NOR skal jobbe med å finne gode løsninger som er tilpasset disse forholdene, men også for aktuelle kulturminner i området.

Kartet over viser den 16 km lange planstrekningen som går fra eksisterende dobbeltspor ved Haug i Råde kommune til Seut i Fredrikstad kommune. Ny korridor følger i hovedsak eksisterende bane.Planprogram
Planprogrammet var på høring fram til 23. desember 2016. Planprogrammet skal avklare hvilke temaer og konsekvenser for miljø og samfunn som skal utredes, fremdrift og ikke minst når og hvordan offentligheten kan bidra i planarbeidet. Bane NOR gjennomgår nå høringsuttalelsene.