Vanlige spørsmål om InterCity

Lurer du på noe om Bane NORs InterCity-satsing? Her er en liten samling spørsmål vi ofte får.

InterCity-prosjektet i Bane NOR er planlegging av jernbanestrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Hva er Bane NORs InterCity-satsing? 
InterCity er planlegging av delstrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030. 

Hvor er InterCity plassert geografisk? 
Intercity-strekningene er definert som jernbanen mellom Oslo og henholdsvis Lillehammer, Halden og Skien. Ringeriksbanen defineres også som en InterCity-strekning.

Hvorfor InterCity-satsing?
Prognoser for Oslo og det sentrale Østlandsområdet viser sterk vekst i folketallene de kommende tiårene. Økt mobilitet medfører behov for utvikling av bærekraftige transportløsninger. Et drastisk løft i togtilbudet i InterCity-nettet vil spille en viktig rolle både for avlastning av hovedstadsområdet, og for utvikling av bo- og arbeidsområdene langs InterCity-strekningene.

Hvilke fordeler oppnås med InterCity?
• Legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
• Gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
• Bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området.
• Utvikles med velfungerende knutepunkter, og gjør at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.
• Har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog.

Hvilke InterCity-strekninger er under bygging i dag?
• Utbyggingsprosjekter Vest: Parsellene Holm - Nykirke og Farriseide - Porsgrunn, som begge er under bygging.  
• Follobanen: Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Er en del av Indre InterCity, og er under bygging.

Hva er kommende prosjekter i Bane NORs InterCity-satsing?
• Venjar – Langset: Nytt dobbeltspor. Starter rett nord for Eidsvoll og fortsetter til Langset på Minnesund).
• Kleverud – Sørli: Bygging av nytt dobbeltspor. Starter rett nord for Langset - Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) og fortsetter over Tangenhalvøya til Sørli i Stange kommune. 
• Sandbukta – Moss – Såstad: Nytt dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert en ny jernbanestasjon i Moss.
• Nykirke – Barkåker: Nytt dobbeltspor på strekningen etter Holmestrand forbi Horten.

Hvordan fordeles roller og ansvar i Bane InterCity-satsing?
InterCity-prosjektet ivaretar ansvaret for planfasen og Utbyggingsenhetene Øst og Vest har ansvaret for byggefasen. I planfasen ivaretar InterCity-prosjektet ansvaret for tekniske valg (design og konsept). Knutepunktutvikling ivaretas både i plan- og byggefasen. Byggefasen starter ved oppstart av arbeid med reguleringsplan og detaljplan.