Vanlige spørsmål om InterCity

Lurer du på noe om Bane NORs InterCity-satsing? Her er en liten samling spørsmål vi ofte får.

InterCity-prosjektet i Bane NOR er planlegging av jernbanestrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Hva er Bane NORs InterCity-satsing?
InterCity er planlegging av delstrekninger som ikke er bygget eller er under bygging. Nasjonal Transportplan 2018-29 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar (Åkersvika), Tønsberg og Fredrikstad (Seut) skal være ferdig bygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Sarpsborg i 2026, Porsgrunn (Eidanger) i 2032, og til Halden og Lillehammer i 2034. Nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen) defineres også som en InterCity-strekning.

Det vil bli endringer i årstallene overfor i Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029.

Hva er Jernbanesektorens handlingsprogram?
Jernbanesektorens handlingsprogram skal konkretisere innholdet i Nasjonal transportplan 2018-2029, og skal være styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i NTP.

Bane NOR sendte sine innspill til Jernbanedirektoratet i februar 2018, les mer her. I innspillet forslår Bane NOR å spre utbyggingene ut i tid for å gi kundene mest mulig jernbane for pengene. Planlegging og bygging fortsetter for fullt, les mer om status for prosjektene her.

Forslag til handlingsprogram for jernbanesektoren er på offentlig høring fram til 22. juni 2018. Fastsettelse vil skje i starten av juli 2018.

Hvor er InterCity plassert geografisk?
Intercity-strekningene er definert som jernbanen mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien samt nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen).

Hvorfor InterCity-satsing?
Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det om lag 370.000 flere innbyggere bare i Oslo og Akershus frem mot 2040, og en betydelig vekst i de øvrige byområdene. Befolkningsveksten vil gi økt behov for transport. Målet er at veksten i transport tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et drastisk løft i togtilbudet i InterCity-nettet vil gjøre det enklere å bo i en by og jobbe i en annen, uten å være avhengig av bil. Ved å utvide bo- og arbeidsområdet på Østlandet kan InterCity-satsingen bidra til å ta noe av presset på Oslo-området.

Hvilke fordeler oppnås med InterCity?

 • Bidra til at veksten i transport tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange
 • Nytt togtilbud med korte reisetider, flere avganger og god regularitet
 • Utvide bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og avlaste Oslo-området
 • Sentrale stasjoner, velfungerende knutepunkter og samarbeid med andre aktører i byene om byutvikling, bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen
 • Har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog

Hvilke InterCity-strekninger er under bygging i dag?

 • Vestfoldbanen: Farriseidet-Porsgrunn
 • Follobanen: Oslo-Ski

Hva er kommende prosjekter i Bane NORs InterCity-satsing?

 • Dovrebanen: Venjar - Eidsvoll - Langset, Kleverud - Tangen - Sørli, Sørli - Åkersvika - Hamar - Brumunddal og Brumunddal - Lillehammer
 • Østfoldbanen: Sandbukta - Moss - Såstad, Haug - Råde - Seut, Seut - Fredrikstad - Sarpsborg
 • Vestfoldbanen: Drammen - Kobbervikdalen, Nykirke - Barkåker, Tønsberg - Larvik
 • Ringeriksbanen: Sandvika - Sundvollen - Hønefoss